ZM 1: 35-42 (NEB NRHIAV DAB TSI)

35 Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua. 36 Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias “Neb ntsia! Tswv Ntuj tus Yaj.” 37 Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus. 38 Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias “Neb nrhiav dab tsi?” Nkawd hais rau Yes Xus tias “Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg?” 39 Yes Xus hais rau nkawd tias “Neb tuaj, neb yuav pom.” Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob. Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij. 40 Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus, ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv. 41 As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias “Wb ntsib tus Mes Xias lawm,” -lo lus no txhais tias Leej Pleev- 42 As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais tias “Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas,” -lo lus no txhais tias- Pob Zeb.

Tus Ntxuav Plig Zam qhia As Nres thiab Zam tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tus Yaj.

Hnub ntawd yog thaum Yes Xus tau yoo mov 40 hnub 40 hmo tas. Nws rov los nyob ob peb hnub ze ntawm tus dej Yos Las Das. Yog lub caij Yes Xus yuav pib tshaj nws lub Moo Zoo txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog ze ze lawm. Hnub ntawd yog ib hnub zoo li txhia hnub xwb. Tib neeg pom tias hnub ntawd tsis txawv txhia hnub. Tab sis Tswv Ntuj pom tias zim txwm ntawd yog zim txwv loj. Zim txwv ntawd Leej Ntuj Plig tshoj ntau leej. Zim txwv ntawd Leej Ntuj Plig tshoj tus Ntxuav Plig Zam kom nws zeem tau Yes Xus yog tus cawm seej.

Zim txwv ntawd Leej Ntuj Plig tshoj Yes Xus kom nws tuaj nyob ze tus dej Yos Las Das, tuaj yoo tshaib 40 hnub, tuaj txais cov kab ke ntxuav ntawm tus Ntxuav Plig Zam. Zim txwv ntawd Leej Ntuj Plig tshoj peb tug neeg ua tub puav ntses hauv lub pas dej Nkas Lis Lais kom lawv tso lawv dej num puav ntses tseg thiab kom lawv tuaj nyob ob peb hnub txais cov kab ke ntxuav txhaum ntawm tus Ntxuav Plig Zam. Vim lub zim txwv ntawd Leej Ntuj Plig tshoj sawv daws ces sawv daws thiaj tuaj sib ntsib, thiaj yog lub caij Tswv Ntuj npaj tshaj lub Moo Zoo nyob tas ntiaj teb no.

 “Neb nrhiav dab tsi?” Yog lo lus uas Yes Xus hais rau As Nres thiab rau tus tub hluas Zam uas nkawd raws Yes Xus qab. Yes Xus nug nkawd zoo li ntawd. Tab sis Yes Xus yeej paub tias tos uas nkawd tuaj nyob ob peb hnub ntawm thaj chaw uas tus Ntxuav Plig Zam qhia zeej tsoom, yog vim nkawd tos txog tus yuav tuaj cawm ntiaj teb neeg. Nkawd yog tub puav ntses xwb, tab sis nkawd niaj lis piam sib sau ua lub txoos mloog Tswv Ntuj Lo Lus hauv lub tsev txoos nyob hauv nkawd lub zos. Nkawd muaj lub siab kub lug tos txog tus uas cov Yaj Saub hu nws ua Leej Pleev. Nkawd to txog tus Huab Tais yuav qhia kev thoob tsib, tos txog tus Huab Tais yuav coj kev thaj yeeb rau lawv haiv neeg.

Yes Xus paub tias nkawd nrhiav tus tuaj cawm ntiaj teb neeg. Tus Ntxuav Plig Zam nyuam qhuav hais rau nkawd tias “Neb ntsia saib Tswv Ntuj tus Yaj nyob ntawd!”

Nkawd mem tau tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tus Yaj uas cov Yaj Saub hais txog nws tau ntau pua xyoo los lawm. Ces nkawd raws Yes Xus qab. Tus hluas Zam thiab nws tus phooj ywg As Nres nkawd mus txog lub me nyuam tsev pheeb suab uas Yes Xus nyob. Thaum ntawd hnub qaij plaub teev lawm. Nkawd mloog Yes Xus thiab nug Yes Xus peb teev los plaub teev. Lawv peb leeg tham txog dab tsi?

Lawv tham txog Leej Pleev. Peb paub tias lawv tham txog Leej Pleev vim tag kis kaj ntug As Nres yuav mus hais rau nws tus tij Xis Moos Pob Zeb tias “Zam wb tau ntsib Leej Pleev.” Lawv tham txog cov Yaj Saub His Xas Lais uas xya yim pua xyoo ua ntej lawv pib ceeb toom rau haiv His Xas Lais tias ib tug vaj yuav sawv los pub kev thaj yeeb, pub kev kaj siab lug, pub kev thoob tsib rau tsoom His Xas Lais.

Hais tiag mas As Nres thiab Zam twb tau hnov cov lus ntawd nyob hauv cov tsev txoos hauv nkawd lub zos. Tab sis los txog tav no nkawd tsis tau hnov ib tug thoob xwm ntawv nthuav cov Yaj Saub tej lus meej npaum li Yes Xus. Ces nkawd xav tias Yes Xus yog Leej Pleev kiag!

Tsaus ntuj lawm. Nkawd rov mus nkaum hauv nkawd tsev pheeb suab uas nyob tsis deb tsis ze ntawm tus Ntxuav Plig Zam. Hmo ntawd nkawd tsis tsaug zog. Tag kis ntuj tsis tau kaj As Nres mus txog nws tus tij Xis Moos lub me ntsev pheeb suab uas nyob ze ntawd thiab. As Nres hais tias “Zam wb tau ntsib Leej Pleev.”

Kwv tij Hmoob, nej kuj tos ib tug Huab Tais muaj peev xwm kho nej lub neej kom zoo tuaj. Tau ntau pua xyoo los lawm peb haiv Hmoob nyob Tuam Tshoj thiab nyob Xov Tshoj tos ib tug Huab Tais. Tab sis yav tas peb haiv Hmoob tau yuam kev ntau zaus lawm. Peb tau tos tej tus Huab Tais yuav pab Hmoob caum cov Huab Tais Suav quab yuam peb haiv Hmoob. Peb tau ntseeg tej tus Hmoob sawv ua yaj saub cuav hais tias “Lwm xyoo los puag lwm xyoo tus Huab Tais Hmoob yuav sawv los cawm peb haiv Hmoob ces peb yuav tau lub neej nyob dawb nyob huv.”

Lub zim txwv no tseem muaj tej npoj Hmoob vam tias ib tug Huab Tais Hmoob yuav sawv los npo Hmoob kom txhob zwm rau lwm haiv neeg.

Ib txwm Yes Xus hais meej tias nws tsis yog ib tug vaj yuav tsim ib lub teb chaws nyob ntiaj teb. Yes Xus yog Leej Pleev: yog tus vaj qhia tas ntiaj teb neeg kom dim ntawm kev ua qhev: dim ntawm kev ua nyiaj txiag tus qhev, dim ntawm kev ua peb lub cev nqaij tus qhev, dim ntawm kev muab hlob tus qhev.

Yes Xus yog Zoo Tswv Zov Yaj, Yes Xus tau ua kom peb paub nws lub Moo Zoo, peb tau ntsib Yes Xus xws li As Nres thiab Zam. Peb zoo siab mus tshaj rau peb tsoom kwv tij tias Yes Xus yog Leej Pleev. Peb caw nej tig lub siab thiab lub tswv yim los ntsib Yes Xus. Yes Xus yog tus Vaj Pleev: nws yog tus tseem Huab Tais uas peb tos tau ntau pua xyoo los lawm. Peb yuav tsis txhob yuam kev mus ntseeg tej zaj cuav: peb yuav rau siab kawm Yes Xus lo lus, kawm tej hauj lwm nws tau ua vim nws xav cawm peb.

As Nres coj nws tus tij Xis Moos tuaj cuag Yes Xus. Yes Xus pom Xis Moos. Xis Moos kuj yog ib tug puav ntses hauv lub pas dej Nkas Lis Lais, Yes Xus pom Xis Moos, hnov Xis Moos piav nws tej hauj lwm puas ntses. Yes Xus tsom tau hauv Xis Moos nruab siab. Yes Xus pom tias Xis Moos yog ib tug neeg siab ncaj, txawj tswj nws tej hauj lwm, muab lub siab loj, ces Yes Xus pom tias Xis Moos yuav yog tus txawj coj luag tej. Yes Xus npaj siab xaiv ib co neeg uas lawv yuav yog nws cov thwj tim lawv yuav pab nws tshaj nws lub Moo Zoo rau zeej tsoom.Yes Xus pom Xis Moos tus yeeb yam, Yes Xus xav tias Xis Moos yuav yog tus txawj coj nws cov thwj tim. Ces Yes Xus hais rau Xis Moos tias “Koj yog Xis Moos, Zam tus tub. Koj lub npe yuav hu ua Pob Zeb.”

Tos uas Yes Xus tis lub npe hu ua Pob Zeb yog vim Yes Xus npaj tsim ib lub Koom Txoos sau cov neeg ntseeg nws lub Moo Zoo. Yuav tsum muaj ib tug coj cov ntseeg, nres cov ntseeg, qhuab qhia cov ntseeg: tus ntawd yuav yog Xis Moos Pob Zeb.

Lub zim txwv no muaj neeg txais Yes Xus cov lus nyob puv tas ntiaj teb. Muaj ib txhiab plhom leej neeg teev hawm Yes Xus. Lawv yog Yes Xus lub Koom Txoos.

Yes Xus yog tus Zoo Tswv Zov Yaj. Cov ntseeg yog zoo li Yes Xus cov Yaj. Kawg yog Yes Xus thiaj yog tus tseem Tswv coj cov Yaj. Tab sis Yes Xus paub neeg lub siab. Nws paub tias yuav tsum muaj ib tug hloov Pob Zeb mus li los saib nws cov Yaj nyob ntiaj teb no.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top