CAIJ PLAUB CAUG YOG DAB TSI?

Lub caij Plaug Caug yog hais txog 40 hnub, suav txij Hnub Plaub Txais Tshauv mus txog hnub ua hmoov Hla raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiab qee cov Plos Tes Taas ua kam, yog rov nco txog yus txoj kev txhaum thiab yoo mov.

Lub Caij Plaub Caug los yog lub caij daws txhaum yog dab tsi, vim li cas peb thiaj yuav tsum ua cov kab ke ntawd?

Cov neeg ntseeg yuav hwm cov kab ke ntawd thiab nco ntsoov lees yus tej kev txhaum. Lub ntsiab ntawm lub Caij Plaub Caug, yog lub caij uas peb yuav tig los yuav lub siab tshiab thiab tu siab rau peb cov txhaum. Peb paub tias peb yuam kev lawm, ces peb yuav rov los yuav lub siab tshiab. Peb lub siab qaug zog, peb tsis muaj peev xwm yuav ua tau dab tsi, ces peb yuav vam txog Tswv Ntuj lub zog pab peb.

Nyob hauv lub Caij Plaub Caug, cov neeg ntseeg yuav coj cov kab ke yoo ntau dua. Yam li yuav yoo nqaij thiab noj nqaij tsawg dua lwm lub caij.

Lub caij Plaub Caug yog pib txij Hnub Plaub Txais Tshauv, cov neeg ntseeg ua kab ke txais tshauv, lawv yuav muab tshauv los pleev ua ntoo cuam lub cim rau ntawm hauv pliaj. Yog lub cim tias yus tu siab rau yus cov txhaum, ces yus yuav them txim txhaum. Kuj yog ib lub cim tias yus yog av, qhov kawg yus yuav rov qab mus ua av.

Yuav coj yus tus kheej li cas nyob hauv lub Caij Plaub Caug.

1. Nyob hauv lub caij 40 hnub sib law, cov neeg ntseeg yuav nquag lees txhaum thiab thov kom Tswv Ntuj zam cov txhaum.

2. Yuav nrog cov neeg txheeb ze sib haum xeeb thiab sib fim. Yuav ua neeg me thiab tsis muab hlob. Yuav ua hauj lwm pab lwm tus yam tsis yuav dab tsi pauj rov qab.

3. Thaum yus yoo nqaij yoo mov, mas yus yuav paub txog kev zam rau luag thiab pub rau luag.

4. Saib kev npuab Tswv Ntuj yog qhov tseem ceeb tshaj, thiab nquag teev Ntuj nyob twj ywm ntsiag to, tsis txhob mus ua txhaum.

Lub Caij Plaub Caug cov neeg ntseeg coj cov kab ke yoo ntau, thiab yuav teev Ntuj ntau dua. Kom Tswv Ntuj pab ntxuav sawv daws cov txhaum hauv lub siab pov tseg ua ntej yuav npaj lub caij Hla, uas yog lub Caij Yes Xus tuag thiab sawv rov qab los.

Kab kev yoo, yog yoog raws Huab Tais Yes Xus uas nws raug dab phem ntxias thiab nws yoo mov 40 hnub 40 hmo nyob hauv teb chaws suab puam.

Kev pub: yog kev pab luag tej kom txhob mus ua txhaum, kom txawj sib nyiam tsis hlub thiab sib zam txhaum.

Nyob hauv lub caij Plaub Caug, cov neeg ntseeg yuav tig los yuav lub siab tshiab. Lawv yuav tso kev ua txhaum pov tseg, yuav nquag thov Ntuj los pab lawv kom lawv rov los cuag Tswv Ntuj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top