CAIJ PLAUB CAUG PEB YUAV NCO TXOG LUB CIM NTXUAV

ib txwm los thaum tus neeg ntseeg chaws mus hauv lub tsev teev Ntuj, yam ua ntej nws yuav nrhiav yog tais dej ntshiab, nws yuav muab ntsis ntiv tes tub me ntsis dej ntshiab los pleev nws lub hauv pliaj ua Ntoo Cuam lub Cim tias ‘hu txog Leej Txiv, thiab Leej Tub, thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Ua li.’

Txoj kab ke muab dej ntshiab los ua Ntoo Cuam lub Cim ua ntej yuav chaws mus hauv tsev teev Ntuj no, tsis yog ib tug yam ntxwv sawv daws coj ua los xwb, tab sis muaj ib lub ntsiab tseem ceeb.

Hais txog cov ‘dej’ mas tus txwj laus hauv lub Koom Txoos hauv ntuj tiam ob hu ua Tes Lus Lias tau hais tseg tias dej muaj feem nrog Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm txhiv neeg li no: Huab Tais Yes Xus ua kab ke ntxuav nyob hauv tus dej Yos Las Das (MT 3: 13-17), Huab Tais Yes XUs thawj lub cim yog ua kom cov dej txia ua cawv (Zm 2: 1-12), Huab Tais Yes Xus hais txog cov dej pub txoj sia thaum nws thov tus poj niam Xas Mas Lias li dej haus (Zm 4: 1-24), Huab Tais Yes Xus hais tias yog koj nyiam koj cov kwv tij mas koj yuav cev ib khob dej rau nws haus (MT 25: 35), thaum Yas Kos thiab Zam thov zaum ntawm Huab Tais Yes Xus sab xis thiab sab laug, Huab Tais Yes Xus hais rau nkawd tias ‘nej puas haus tau lub ntim kuv yuav haus thiab txais tau lub cim ntxuav uas kuv yuav txais’ (MK 10: 38), thiab thaum Huab Tais Yes Xus dai saum tus Ntoo Cuam, tus tub rog xuas hmuv hno Huab Tais Yes Xus phab tav, ib co ntshav thiab ib co dej tawm los (Zm 19: 34).

Tes Lus Lias sau hais txog dej thiab Huab Tais Yes Xus ntau tas npaud, vim nws xav qhia txog lub ‘Cim Ntxuav’.

Qhov no thiaj yog ib co lus pab nthuav txog kab ke muab dej ntshiab pleev hauv pliaj ua Ntoo Cuam lub Cim, lub ntsiab tias thaum tus neeg ntseeg tab tom muab dej ntshiab pleev nws hauv pliaj ua Ntoo Cuam lub Cim, mas yog tus ntawd tab tom nco txog lub Cim Ntxuav nws tau txais.

Qhov no kuj zoo li thaum tus Leej Choj muab dej ntshiab los pov rau saum sawv daws taub hau.

Ib qho cov ntseeg pom tseeb tshaj mas yog nyob hauv Hnub Xya Ntshiab los yog Hmo Hla, ua ntej tus Leej Choj yuav pov dej ntshiab, sawv daws ib leeg yuav tuav ib tug tswm ciab ci lam lug nyob ntawm tes, sawv daws yuav rov hais cov lus tau cog nyob hauv hnub txais lub Cim Ntxuav.

Tsis yog nyob hauv hnub no xwb, cov ntseeg thiaj yuav nco txog lub Cim Ntxuav thiab ras tias lawv yog neeg ntseeg, tab sis nyob hauv lub caij Plaub Caug no yuav yog zoo caij cia rau sawv daws nco thiab xav tias ‘kuv yog neeg ntseeg.’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top