NEEG UA TXHAUM (HP 3: 1-24)

Es Vas ntshaw noj lub txiv saum tsob ntoo Tswv Ntuj tsis pub noj, nws mloog tus nab ntxias ces nws dej noj thiab nws cev rau As Das noj.

Txiv Plig Nyiaj Pov (11.09.2000)

Phau Ntawv Ntshiab piav zaj hais txog Tswv Ntuj tsim ob niam txiv hauv paus, mas peb txhob xav tias yog ib zag dab neeg sib piav ua si xwb. Peb yuav saib zaj no yog Tswv Ntuj ib co lus qhia tej zaj tswv yim tob rau peb. Peb pom tias Tswv Ntuj tsim thawj tug txiv neej thiab thawj tus poj niam nkawd muaj hwj chim thiab muaj txiaj ntsim ntau. Tab sis peb niaj hnub pom cov txiv neej thiab cov poj niam nyob ntiaj teb no coob leej ua ntau yam txhaum tsis phim neeg, yog vim li cas tsoom tib neeg thiaj poob thiab pheeb rau txoj kev ua txhaum?
Phau Ntawv Hauv Paus muaj ib zag piav txog qhov ntawd; Tswv Ntuj tsim tib neeg muaj tsim tab sis Tswv Ntuj kuj xav kom tib neeg coj tus yam ntxwv ntshiab huv ua puav pheej tias tib neeg tsim nyog cov txiaj ntsim uas Tswv Ntuj pub rau ob niam txiv hauv paus.
Phau Ntawv Hauv Paus hais txog ib zaj, yog zoo li ib zag dab neeg tab sis tsis yog dab neeg ua si, yog ib zag qhia tej yam tob hais txog neeg nruab siab.
Zaj hais txog As Das thiab Es Vas nkawd noj cov txiv ntoo uas Tswv Ntuj txwv tsis pub noj mas yog ib tug piv txwv qhia tias Tswv Ntuj tsim nkawd muaj lub siab twj lij, nkawd muaj peev xwm xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj los tsi mloog Tswv Ntuj. Nkawd puas yuav zoo siab mloog Tswv Ntuj lo lus qhia? Los nkawd puas yuav muab hlob xav ua ib co huab tais xws li Tswv Ntuj?
Phau Ntawv Hauv Paus hais tias As Das thiab Es Vas xaiv txoj kev muab hlob, nkawd xav muaj hwj chim xws li Huab Tais Tswv Ntuj, ces nkawd thiaj noj lub txiv uas Tswv Ntuj txwv tsis kheev noj.
Lo lus hais txog tus nab mas yog piv txwv los yog paj lug qhia tias zaj phem nkag los nyob hauv peb lub siab xws li tus nab. Yog yus tsis ceev faj mas yus tsis pom, tsis hnov kev phem, los tsis pom tsis hnov tus dab ntxaug los ntxias yus lub siab.
As Das thiab Es Vas nkawd noj lub txiv ntoo mas nkawd pom dheev tias nkawd liab qab lawm; yog paj lug qhia tias vim nkawd xav ua huab tais mas nkawd muaj lub siab nkhaus thiab phem xwb, nkawd tsis muaj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim kaj nkawd qhov muag. Tib neeg ntshaw ua ntau yam phem.
Nkawd muab nplooj los thaiv nkawd lub cev; tus poj niam xav tsiv nraim kom tus txiv neej txhob pom nws, tus txiv neej kuj xav tsiv nraim kom poj niam txhob pom nws. Nkawd xav tsiv nraim kom Tswv Ntuj txhob pom nkawd tsis muaj hwm chim lawm.
Vim li cas nyem no ntiaj teb neeg xav ua txhaum ntau?
Yog vim ob niam txiv hauv paus tau noj txiv ntoo, nkawd qhib kev ua txhaum, ces nyem no peb muaj ob lub siab; ib lub siab xav ua zoo, ib lub siab xav ua phem.
Tswv Ntuj hais rau tus poj niam Es Vas tias “Koj yuav ntshaw koj tus txiv, tab sis koj tus txiv yuav tswj koj.” Tswv Ntuj tseem hais rau tus poj niam tias “Koj xeeb tub koj yuav muaj mob muaj nkees ntau.” Thiab Tswv Ntuj hais rau tus txiv neej As Das tias “Tas koj sim neej koj yuav siv zog koj thiaj tau noj.” Cov lus no yog paj lug qhia tias vim nkawd tau hla Tswv Ntuj lo lus mas nkawd yuav raug ntau yam ntxhov, thiab peb yog As Das thiab Es Vas cov xeeb zeej xeeb ntxwv mas peb kuj yuav raug ntau yam txom nyem ntau yam mob tas ib sim neej, qhov kawg peb yuav rov mus ua av.
Ob niam txiv hauv paus tau ua txhaum ces kev raug mob thiab kev tuag nkag los raug ntiaj teb neeg. Tab sis, peb puas muaj ib qho chaw tso siab tias peb yuav tau kev yeej kev ua txhaum, kev raug mob, kev raug tuag?
Peb muaj chaw tso siab loj, vim Tswv Ntuj tau hais ib lo lus zoo li no rau tus nab ntxias neeg. Tswv Ntuj hais tias “Koj xeeb ntxwv thiab tus poj niam xeeb ntxwv yuav sib ua yeeb ncuab. Nws yuav tsuj koj taub hau. Koj yuav tom nws luj taws.” Lo lus no txhais tias poj niam tus xeeb ntxwv yog ‘Yes Xus’ yuav tsuj nab taub hau, txhais tias Yes Xus yuav pab peb kom yeej kev ua txhaum.
Yog peb khaub zig Yes Xus mas Yes Xus ua kom peb tsuj dab phem taub hau, peb yeej kev phem, peb muaj txoj sia nyob mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top