TSWV NTUJ CIA NEEG SAIB XYUAS LUB VAJ ES DEES (HP 2: 1-25)

Tswv Ntuj muab av los puab tus txiv neej thiab muab tus txiv neej tus tav los ua tus poj niam, ces Tswv Ntuj tso nkawd nyob hauv lub vaj Es Dees.

Txiv Plig Nyiaj Pov (11.09.2000)

Cov His Xas Lais txheej thaud sau zaj no, mas lawv paub txuj zoo tsis npaum li cov kws txuj zim txwv no lawv paub. Zim txwv no, nyob hauv cov tsev qhia ntawv mas cov xib hwb qhia tias yog zoo li cas thiaj muaj neeg nyob ntiaj teb. Cov kws txuj tseem tsis tau paub meej tias yog vim li cas thiaj muaj neeg txawj xav tswv yim zoo li niaj hnub no peb pom. Cov kws txuj feem coob hais tias tib neeg lub hauv paus yog tej tsiaj xws li cov liab uas maj mam hloov zuj zus los ua neeg. Cov His Xas Lais xws li cov Hmoob txheej thaud uas lawv tsis paub piav txog tej ntawd, mas lawv tsuas txawj hais tej zaj dab neeg piav txog tej ntawd xwb.
Nyob hauv Phau Ntawv Ntshiab, Tswv Ntuj tsuas xav qhia tej yam li no:
1. Tswv Ntuj muab av los puab ib tug txiv neej; txhais tias tib neeg yog tuaj ntawm ntiaj teb tej av tuaj.
2. Tswv Ntuj kom txiv neej tis npe rau cov tsiaj, tab sis nws pom cov tsiaj tsis tsim nyog ua nws luag; txhais tias neeg yog tuaj ntawm cov tsiaj tuaj, maj mam hloov zuj zus kom yog tib neeg tiag.
3. Tswv Ntuj muab tsiaj rau tib neeg kav; txhais tias Tswv Ntuj tsim tib neeg muaj nqi dua cov tsiaj.
4. Tswv Ntuj muab txiv neej ib tug txha tav los tsim tus poj niam; yog ib tug piv txwv qhia tias txiv neej thiab poj niam yuav sib hlub thiab muaj hwj chim sib npaug zos, vim tus tav nyob ze ntawm lub siab lub plawv.
5. Phau Ntawv Ntshiab hais tias tus txiv neej thiab tus poj niam yog ib lub cev nqaij. Lo lus no txhais tias kev ua niam txiv yog ib yam zoo. Txiv neej thiab poj niam muaj lub peev xwm tsim txoj sia, muaj lub peev xwm tsim kom muaj ntiaj teb neeg mus li.
6. Phau Ntawv Hauv Paus tseem hais tias nkawd liab qab, tab sis nkawd tsis txaj muaj; txhais tias tus txiv neej thiab tus poj niam muaj lub siab ncaj, tsis xav tej yam nkhaus, tsis sib ntxias kom ua tej yam tsis phim neeg.

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »
    Scroll to Top