COV TAU TXOJ HMOOV ZOO (MT 5: 1-12)

HNUB OB LUB LIS PIAM 10 CAIJNYOB NRUAB XYOO

1Yes Xus pom neeg coob coob tuaj, nws nce mus saum lub roob. Nws zaum, cov thwj tim txav los ze Yes Xus. 2Yes Xus tsa ncauj qhia lawv hais tias 3“Cov tau txoj hmoov zoo yog cov pluag hauv tus plig, vim Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv li. 4Cov tau txoj hmoov zoo yog cov quaj ntsuag, vim yuav muaj tus nplij lawv. 5Cov tau txoj hmoov zoo yog cov siab mos, vim lawv yuav txais lub ntiaj teb los ua lawv tug. 6Cov tau txoj hmoov zoo yog cov tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj, vim yuav muaj tus daws lawv qhov nqhis 7Cov tau txoj hmoov zoo yog cov khuv leej neeg, vim yuav muaj tus khuv leej lawv. 8Cov tau txoj hmoov zoo yog cov siab huv, vim lawv yuav pom Tswv Ntuj. 9Cov tau txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj yeeb, vim lawv yuav hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam. 10Cov tau txoj hmoov zoo yog cov raug luag hiam vim txoj kev ncaj, Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv tug. 11Thaum luag thuam nej, hiam nej, thiab liam ntau yam phem rau nej vim kuv, mas nej txoj hmoov zoo. 12Nej zoo siab thiab nej hom khaj mog, vim nej yuav tau txais koob haum loj nyob saum ntuj, cov yaj saub ua nej ntej, kuj raug luag hiam zoo li ntawd thiab.

Huab Tais Yes Xus tab tom qhia tsoom sid tias tus neeg zoo li cas thiaj yuav yog tus tau txoj hmoov zoo.

Mas Tais piav tias Huab Tais Yes Xus nce mus saum lub roob mas puas yuav yog ib lub ncov roob siab siab? Lub roob Mas Tais hais txog yog ib lub me ncov roob qes qes nyob ze lub nroog Kas Fas Naus.
‘Txoj hmoov zoo’ (Blessed) yog ntxeev los ntawm lo lus Hes Las tias ‘Makrios’ txhais tias ‘kev zoo siab kawg nkaus’. Yog li nyob hauv zaj ‘cov tau txoj hmoov zoo’ thiaj hais tau tias yog Huab Tais Yes Xus qhia tias neeg yuav ua zoo li cas thiaj yuav muaj kev zoo siab kawg nkaus. Cov tau txoj hmoov zoo los yog cov muaj kev zoo siab kawg nkaus, tsis yog cov muaj nyiaj muaj txiaj ntau; tsis yog cov noj tsau haus qaug, tsis yog cov yuav nyob kaj siab luag ntxhi, kuj tsis yog cov muaj suab npe rau tas sawv daws tuaj hwm. Tab sis cov tau txoj hmoov zoo yog cov luag saib tias lawv ntxim hlub heev.
Huab Tais Yes Xus hais txog 8 hom neeg muaj txoj hmoov zoo.
1. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag hauv tus plig (The poor in spirit). Mas Tais siv lo lus tias ‘pluag yam tsis muaj peev xwm yuav rov pab yus tau, yuav vam txog lwm tus pab xwb’ (Ptochos) tsis yog ‘pluag li muaj tsis txaus’ (Penes). Yog li cov pluag hauv tus plig thiaj tsis yog cov neeg pluag kob huam, ntshaw txog nyiaj txiag heev. Tab sis cov pluag hauv tus plig yog cov neeg vam txog Tswv Ntuj ces nws ‘tso siab’ (hope) rau Tswv Ntuj, nws nyiam ua tus neeg me tsis muab hlob; nws tsis khav tias nws paub tas puas tsav yam, nws tsis khav tias nws zoo dua sawv daws, nws tsis khav tias nws muaj peev xwm ua txhia yam ywj nws siab, tsis quav ntsej rau luag. Tus pluag hauv tus plig, nws pom tseeb kawg tias nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag nws pluag, nws tsis muaj dab tsi uas yog tsis tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tus pluag hauv tus plig, nws nyiam fim cov neeg me, nws tsis nrhiav lub koob meej, Ntuj pub dab tsi rau nws mas nws zoo siab yuav dab tsi.
2. Ntiaj teb neeg hais tias cov muaj txoj hmoov zoo yog cov ua lub neeg ua si lom zem txaus siab, yog cov niaj hnub luag nqhuas nrov nrov. Hos cov neeg raug kev mob, cov tsev muaj tus raug mob tas sim neej, mas sawv daws hais tias lawv raug txoj hmoov phem. Ntawm Huab Tais Yes Xus mas nws hais tias cov quaj ntsuag li ntawd (Mourn) yog cov muaj txoj hmoov zoo vim yuav muaj tus nplij lawv. Tib neeg txawm yog tus nplua nuj los yog tus pluag mas tsis dim ntawm kev mob thiab kev tuag. Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg muaj txoj hmoov zoo yog cov neeg yeej kev raug mob los raug tuag, vim lawv zoo siab txais txoj hmoov uas Tswv Ntuj pub rau lawv, ces Tswv Ntuj pub nws tej txiaj ntsim nplij lawv hauv lawv txoj kev raug txom nyem.
3. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov siab mos (Gentle) vim lawv yuav txais lub ntiaj teb (earth) los ua lawv tug. Ntiaj teb neeg xav tias cov muaj txoj hmoov zoo yog cov siab tawv, hais lus tawv rau luag, muaj hwj xyeej, ces luag thiaj ntshai thiab hwm lawv. Tab sis Huab Tais Yes Xus xav tswv yim txawv ntiaj teb neeg xav, nws hais tias tus muaj txoj hmoov zoo yog tus muaj lub siab muag siab mos zoo li Yes Xus; nws tsis cav kom dhau, nws tsis tiv luag, nws tsis nthe rau luag. Tus neeg siab mos yuav tsis nrhiav kev yeej luag, tsis thuam cov tsis muaj zog. Lawv ua li ntawd, mas tas lub ntiaj teb neeg thiaj nyiam lawv, ces lawv tau lub ntiaj teb los ua lawv tug.
4. ‘Txoj kev ncaj’ (Rightousness) yog ua xis Tswv Ntuj siab, ua qhov yog. Ntiaj teb neeg hais tias tsuas yog koj muaj nyiaj txiag ntau mas koj txoj hmoov thiaj zoo. Tab txawm yog koj noj luag lub zog dawb, los koj dag thiab ua yam puav nkhaus rau luag, tsuas yog koj nplua nuj mas cia li! Koj txhob nco txog luag raug kev pluag vim koj noj lawv. Huab Tais Yes Xus hais txawv lawv ntau, Huab Tais Yes Xus hais tias koj yuav pab cov pluag kom lawv txhob pluag, koj yuav qhia cov txom nyem kom lawv txawj sib koom tes tiv cov neeg noj lawv zog dawb, tas koj sim neej koj yuav tsum nco pom cov neeg raug luag hiam cov neeg raug ua luag qhev. Tas koj sim neej koj yuav tshaib thiab nqhis txog txoj kev ncaj, koj yuav nrhiav tas txhia txoj kev kho zej zog tus yam ntxwv kom sawv daws tau txhiam xws txaus noj, tau toob xib txaus siv. Koj yuav tsum nrog sawv daws xav tswv yim kom sawv daws tau lub neej kaj siab zoo ib yam. Yog koj tshaib txog txoj kev ncaj li ntawd mas koj txoj hmoov zoo vim Tswv Ntuj yuav daws koj qhov nqhis.
5. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov khuv leej neeg (Merciful) xws li Tswv Ntuj khuv leej lawv. Yus tau txoj hmoov zoo  vim Tswv Ntuj khuv leeg yus. Tswv Ntuj ua dab tsi los khuv leev yus? Tswv Ntuj ua ob yam no: 1) Tswv Ntuj zam cov txhaum uas yus tau ua rau nws thiab tau ua rau luag, thiab 2) Tswv Ntuj hlub yus kom yus txhob tog hauv txoj kev txom nyem. Huab Tais Yes Xus hais tias koj xav muaj txoj hmoov zoo mas koj yuav khuv leej luag xws li Tswv Ntuj khuv leej koj, koj yuav ua ob yam no: 1) koj yuav zam rau cov neeg ua txhaum rau koj, thiab 2) koj yuav pab luag raug txom nyem kom lawv tau zoo. Koj khuv leej luag mas koj txoj hmoov zoo vim koj nyob kaj siab lug, koj pom Tswv ntuj khuv leej koj thiab.
6. Cov neeg siab huv (The pure in heart) yog cov neeg xav qhov ncaj (justic) hauv lawv nruab siab. Tab txawm yog cov neeg kawm txuj los tsis kawm, tab txawm yog cov neeg ua nom los yog pej xeem me, mas lawv tsuas xav qhov ncaj hauv lawv nruab siab. Lawv tsis xav txog nrog luag sib txeeb ub txeeb no, tsis tuag siab rau nyiaj txiag, tsis ntshaw ze luag poj luag sev, tsis ntxub leej twg. Cov neeg muaj lub siab huv tsuas xav qhov ncaj hauv lawv mruab siab thiab lawv tsuas ua cov hauj lwm xws li lub siab ncaj xav; nws tej hauj lwm yog ncaj ncees, nws lub siab kaj, nws lub ntsej muag ci ntsa luag ntxhis thaj yeeb. Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg siab huv lawv txoj hmoov zoo, lawv lub tswv yim fim kam Tswv Ntuj ces lawv yuav pom Tswv Ntuj.
7. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj yeeb (Peacmaker) lawv yuav ua Tswv Ntuj cov me nyuam. Tsim kev thaj yeeb yog ua zoo li cas? Tsim kav thaj yeeb yog ua kom ob niam txiv rov sib hlub thiab rov zoo siab ua lub neej ua ke. Tsim kev thaj yeeb yog tu plaub ntug kom ob tog rov sib tuav tes tau thiab kom lawv rov sib saib zoo puag hauv lawv nruab siab. Tsim kev thaj yeeb yog pab lub zos kom sawv daws sib koom tes ua lub tsiab peb caug lom zem. Tsim kev thaj yeeb yog ua kom cov sib txeeb nom ua nyob hauv lub zos lawv yuav ib lub siab tshiab thiab sib ntxiv zog pab cov txom nyem.
8. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov raug luag hiam (Persecute) vim lawv nyiam txoj kev ncaj. Phim tas zeej txoom sawv daws huv si yuav nyiam tus neeg nyiam txoj kev ncaj, tab sis cov neeg hwm tus neeg nyiam txoj kev ncaj tsuas yog cov neeg muaj lub siab ncaj. Hos cov neeg siab nkhaus ntxub tus nyiam txoj kev nca. Cov neeg siab nkhaus hais lus xaiv lub ncua txog tus neeg nyiam kev ncaj, vim nws tus yam ntxwv ncaj txiav txim rau cov neeg nkhaus. Cov neeg tsis txawj hwm luag lawv ntxub tus nyiam kev ncaj. Cov neeg xav kav thiab xav tswj luag tej lawv tiv tus nyiam kev ncaj, lawv xav ua phem rau nws. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg nyiam kev ncaj lawv txoj hmoov zoo, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv li. Lawv raug coob leej hiam lawv, tab sis lawv twb nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top