1. TSIM NTUJ TSIM TEB (HP 1: 1-31)

Txiv Plig Nyiaj Pov, 9/9/2000

1Thaum chiv lub keeb, Tswv Ntuj tsim lub Ntuj thiab lub ntiaj teb. 2Lub ntiaj teb tseem tsis tau tsheej ntiaj teb thiab tsis muaj dab tsi nyob hauv li. Qhov tsaus ntuj nti npog lub qhov ntuj dub nciab. Tswv Ntuj nthwv cua kiv nplawm ntws saum nplaim dej. 3Tswv Ntuj hais tias “Kom muaj qhov pom kev.” Ces txawm muaj qhov pom kev tuaj. 4Tswv Ntuj pom tias qhov pom kev ntawd zoo. Tswv Ntuj cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj. 5Tswv Ntuj hu qhov pom kev ua “nruab hnub” thiab hu qhov tsaus ntuj ua “hmo ntuj”. Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog thawj hnub. 6Tswv Ntuj hais tias “Kom muaj ib daim ntuj nyob hauv nruab nrab cov dej thiab kom nws quas cov dej ntawm cov dej.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 7Tswv Ntuj ua daim ntuj los quas cov dej nyob hauv qab ntuj ntawm cov dej nyob saum qaum ntuj. 8Tswv Ntuj hu daim ntuj ua “ntuj ntsuab”. Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog hnub ob.  9Tswv Ntuj hais tias “Kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ntsuab sib sau los ua ib pawg xwb, thiab   kom av qhuav tshwm los.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 10Tswv Ntuj hu cov av qhuav ua “ntiaj teb” thiab hu cov dej ua “hiav txwv”. Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 11Tswv Ntuj hais tias “Kom ntiaj teb tuaj nroj tsuag ntsuab xiab, kom muaj nroj tsuag txawj muaj noob, thiab kom muaj ntoo txi txiv nyias txi nyias hom txiv, nyias muaj nyias hom noob.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 12Ntiaj teb tuaj nroj tsuag ntsuab xiab, tej nroj tsuag nyias txawj txi nyias hom noob thiab tej ntoo nyias txawj txi nyias hom txiv, nyias muaj nyias hom noob. Tswv Ntuj pom hais tias qhov ntawd zoo. 13Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog hnub peb. 14Tswv Ntuj hais tias “Kom muaj tej lub ci ci nyob saum lub ntuj ntsuab saud, cais nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cia ua tej lub cim xam hnub xam nyoog thiab suav hnub suav xyoo; 15kom tej lub ci ci nyob saum lub ntuj ntsuab ua kom ntiaj teb pom kev.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 16Tswv Ntuj ua ob lub ci ci loj dua cov, lub ci ci loj yog lub kav nruab hnub, lub ci ci me yog lub kav hmo ntuj, thiab cov hnub qub. 17Tswv Ntuj muab lawv txawb rau saum lub ntuj ntsuab saud kom ntiaj teb pom kev. 18Cia kav nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab cia cais qhov pom kev ntawm qhov tsaus ntuj. Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 19Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog hnub plaub. 20Tswv Ntuj hais tias “Kom muaj tej tsiaj muaj sia npau xi nyob hauv cov dej, thiab kom muaj noog ya saum npoo ntiaj teb, saum ib nta ntuj ntsuab.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 21Tswv Ntuj tsim cov tsiaj hiav txwv loj loj thiab tas puas tsav yam tsiaj muaj sia uas txawj ntab hauv dej, coob coob npau xi nyias muaj raws nyias hom, thiab tsim cov noog muaj tis, nyias muaj raws nyias hom. Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 22Tswv Ntuj foom lus zoo rau lawv tias “Nej yeej meem tsim noob, yeej meem huam vam mus nyob puv cov dej hauv hiav txwv, kom cov noog yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb.” 23Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog hnub tsib. 24Tswv Ntuj hais tias “Kom ntiaj teb txawj muaj tej yam rau cov tsiaj qus, cov noog ya saum ntuj, tas txhua yam nkag hauv av thiab ciaj sia, kuv muab rau lawv ua txhiam xws noj.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 25Tswv Ntuj ua tej tsiaj qus kom nyias muaj nyias hom, tej tsiaj nyeg kom nyias muaj nyias hom, thiab tas txhua yam kab ntsaum kom nyias muaj nyias hom. Tswv Ntuj pom tias qhov ntawd zoo. 26Tswv Ntuj hais tias “Peb yuav ua tib neeg raws li peb tus duab, kom zoo li peb me ntsis. Kom lawv ua tswv kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj, cov tsiaj nyeg, tas txhua yam tsiaj qus thiab txhua yam kab ntsaum nkag hauv av.” 27Ces Tswv Ntuj tsim tib neeg raws li nws tus duab. Yog raws li Tswv Ntuj tus duab, mas nws thiaj tau tsim tib neeg; nws tsim nkawd ua txiv neej thiab ua poj niam. 28Tswv Ntuj foom lus zoo rau nkawd thiab hais rau nkawd tias “Neb yeej meem tsim noob, yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb thiab tswj ntiaj teb. Neb kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj thiab tas puas tsav yam tsiaj uas nkag hauv ntiaj teb.” 29Tswv Ntuj hais tias “Kuv muab tas puas tsav yam nroj tsuag muaj noob uas tuaj nyob saum npoo ntiaj teb, kuv muab tas puas tsav yam ntoo txi txiv thiab muaj noob rau neb. Tej ntawd yuav yog neb tej txhiam laj txhiam xws. 30Kuv muab tas txhua yam nroj ntsuab rau cov tsiaj qus, cov noog ya saum ntuj, tas txhua yam nkag hauv ntiaj teb thiab ciaj sia, kuv muab rau lawv ua txhiam xws noj.” Ces txawm muaj li ntawd tuaj. 31Tswv Ntuj ntsia tas txhua yam nws tau ua, txhua yam ntawd zoo kawg. Txawm muaj tsaus ntuj thiab muaj kaj ntug yog hnub rau.

Lo lus ‘Tswv Ntuj’ yog siv los txhais lo lus tias ‘Es Los His’ (Elohim/ God) uas yog tus tsim tas ib puas tsav yam thiab kav tas lub sim ceeb. ‘Ntuj’ tsis yog lub ntuj ntsuab (Sky/ Vault of Heaven) saum taub hau, tiam sis yog ib thaj chaw nyob siab dua txheej ntuj ntsuab lawm saud, los yog Hmoob hais tias ‘qaum ntuj’ (Heaven).
Vim li cas lawv hais tias Tswv Ntuj ua hauj lwm 6 hnub nws thiaj tsim tau lub ntuj lub teb, ces hnub 7 nws so? Yog vim tias cov sau zaj no yog cov Leej Choj His Xas Lais. Ntau pua xyoo ua ntej Mais Xes tau txais Tswv Ntuj 10 lo lus qhia nyob saum lub roob Xis Nais. Lo lus qhia 3 yog zoo li no “Koj yuav cai Huab Tais Ntuj hnub.” Cov Leej Choj pom tias tsoom His Xas Lais coob leej tsis caiv Hnub Xya uas yog Huab Tais Ntuj hnub, cov Leej Choj thiaj tsim ib zag piav tias thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb mas nws ua hauj lwm 6 hnub ces hnub 7 nws so, mas tsoom His Xas Lais thiaj caiv Hnub Xya; yuav tsis txhob ua hauj lwm vim yog hnub Tswv Ntuj so, yuav qee Hnub Xya los ua hnub sib sau teev Ntuj thiab txais Tswv Ntuj cov lus.
Thaum Tswv Ntuj tsim lub sim ceeb nws puas tau ua hauj lwm 6 hnub xws li phau ntawv Hauv Paus piav? Peb paub tias qhov uas Ntawv Ntshiab xav qhia rau peb tsis yog tias Tswv Ntuj ua zoo li cas los tsim lub sim ceeb. Qhov uas Ntawv Ntshiab xav qhia rau peb yog 7 yam zoo li no:
1. Peb yuav caiv Hnub Chiv uas yog hnub peb tuaj sib txoos teev Ntuj.
2. Lub ntuj, lub teb thiab tas puas tsav yam peb pom nyob hauv lub sim ceeb mas yog Tswv Ntuj tsim.
3. Tswv Ntuj lub hwj huam thiab lub peev xwm loj tas nrho, Tswv Ntuj hais ib lo lus kom muaj yam ub yam no, ces yam ub yam no cia li tsheej xeeb.
4. Tswv Ntuj siab zoo, Tswv Ntuj tsim tas puas tsav yam zoo. Tswv Ntuj tsim neeg muaj ib lub cev zoo, muaj ib lub siab zoo.
5. Tswv Ntuj xav kom tas puas tsav yam huam vam. Tswv Ntuj hais tias “Nej huam vam mus puv lub ntuj, puv lub hiav txwv, puv lub ntiaj teb.”
6. Tswv Ntuj saib tib neeg yog tus muaj nqis tshaj tas txhia yam, Tswv Ntuj muab txhia yam rau tib neeg siv thiab ua tus kav.
7. Tib neeg yuav tsum muab siab rau txuag xyoob ntoo, txuag tsiaj txhu kom tib neeg tau zoo kev siv tas txhia yam ntau tiam mus ib txhiab ib txhis. Tswv Ntuj tsis kheev kom peb tsoom tib neeg muab tas puas tsav yam rhuav pov tseg. Peb yuav tsum ua tib zoo xav tswv yim txuag tas puas tsav yam kom kav txhiab vam xyoo.

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Translate »
    Scroll to Top