COV TUB TSHAJ NTUJ LUS YUAV SAIB LAWV TXOJ HAUJ TSEEM CEEB DUA TXHUA YAM (MT 8: 18-22)

HNUB OB LUB LIS PIAM 13 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

18Yes Xus pom neeg coob tuaj ntsauv nws, nws kom lawv mus lawm sab ntug dej tim ub. 19Muaj ib tug thoob xwm txav los hais rau nws tias “Xib Hwb, txawm koj mus qhov twg, los kuv yuav raws koj mus.” 20Yes Xus hais rau nws tias “Hma muaj hma lub qhov nkaum, cov noog saum ntuj, lawv kuj muaj lawv lub zes; hos Neeg Leej Tubtsis muaj chaw tiag taub hau.” 21Nyob hauv cov thwj tim, muaj ib tug hais rau Yes Xus tias “Huab Tais, thov koj cia kuv mus faus kuv txiv tso.” 22Tab sis Yes Xus hais rau nws tias “Koj raws kuv mus, koj cia cov tuag mam li faus lawv cov tuag.”

Nyob hauv cov qib lus no, ib tug thoob xwm/ kws Ntawv Ntshiab (Scribe) txav los hais rau Huab Tais Yes Xus tias “Xib Hwb, txawm koj mus qhov twg, los kuv yuav raws koj mus.” Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias “Hma muaj hma lub qhov nkaum, cov noog saum ntuj, lawv kuj muaj lawv lub zes; hos Neeg Leej Tub tsis muaj chaw tiag taub hau.”
Muaj ib tug hais rau Huab Tais Yes Xus tias “Huab Tais, thov koj cia kuv mus faus kuv txiv tso.” Tab sis Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias “Koj raws kuv mus, koj cia cov tuag mam li faus lawv cov tuag.”
Thaum Mas Tais sau nws phau ntawv Moo Zoo, mas cov neeg ntseeg saib Huab Tais Yes Xus yog tus tuaj qhia kev cai kom thoob plaws thiab piav Mais Xes txoj cai kom sawv daws to taub zoo, mas lawv thiaj hu Huab Tais Yes Xus ua ‘Xib Hwb’ (Teacher/ Rabbi). Tus thoob xwm nyiam Huab Tais Yes Xus, nws xav raws Huab Tais Yes Xus mus rau sab ntug dej tim ub uas yog pej kum teb. Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias yog nws raws Huab Tais Yes Xus qab mas nws yuav tsis muaj ib qho chaw nyob txawm xws li Huab Tais Yes Xus, saib nws txais puas tau qhov no.
Nyob hauv Txoj Cai qhia kom cov me nyuam hwm niam hwm txiv, thaum niam txiv tuag mas cov me nyuam yuav muab siab rau pam lawv niam lawv txiv. Thaum Huab Tais Yes Xus hais tias “Koj raws kuv mus, koj cia cov tuag mam li faus lawv cov tuag”, mas ntshai cov Yus Das sawv daws yuav poob siab nthav.
Yog vim li cas Huab Tais Yes Xus hais zoo li ntawd? Yog vim Huab Tais Yes Xus xav hais tias cov neeg xav ua nws cov thwj tim tshaj Ntuj Lus mas yuav tsis muaj ib yam dab tsi los cheem tau, tus thwj tim kawg yuav mus ua nws lub luag hauj lwm vim yog ib yam hauj lwm tseem ceeb loj dua peb niam peb txiv.
Lo lus tias ‘cov neeg tuag’ thawj lo mas yog hais txog cov neeg nrhiav tsis tau txoj sia nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub Ceeb Tsheej. Lo lus ‘cov neeg tuag’ lo tom qab yog hais txog cov neeg lub cev tuag lawm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top