TSO SIAB THIAB RUAJ SIAB RAU HUAB TAIS YES XUS (MT 8: 5-17)

HNUB XYA LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

5Thaum Yes Xus mus hauv Kas Fas Naus, ib tug xab txheeb txav los ze Yes Xus, nws thov tias 6“Huab Tais, kuv tus tub txib pw tom tsev, nws tes taw tuag tas, nws mob heev kawg.” 7Yes Xus teb tias “Kuv yuav mus kho nws.” 8Tus xab txheeb hais ntxiv tias “Huab Tais, kuv tsis tsim nyog koj chaws los hauv kuv tsev. Tsuav yog koj hais ib los lus xwb ces kuv tus tub txib yuav zoo hlo. 9Txawm tias kuv yog ib tug neeg zwm rau luag tej, kuv kuj muaj ib co tub rog zwm rau kuv thiab. Yog kuv hais rau ib tug tias ‘Koj mus’, nws cia li mus, kuv ho hais rau lwm tus tias ‘Koj los’, nws kuj cia li los, kuv hais rau kuv tus tub txib tias ‘Koj ua qhov no’, nws cia li ua.” 10Yes Xus hnov nws hais li ntawd, Yes Xus qhuas, Yes Xus hais rau cov neeg raws nws tias “Kuv hais tseeb rau nej, kuv tsis tau pom ib tug neeg ntseeg npaum li ntawd hauv cov His Xas Lais. 11Kuv hais rau nej, yuav muaj neeg coob tuaj Toob Fab thiab Xib Fab tuaj nrog Has Nplas Has, nrog Is Xas Has thiab Yas Kos noj rooj qav hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 12Ntuj yuav muab cov tub hauv Ceeb Tsheej rho mus pov rau hauv qhov tsaus ntuj nraum zoov. Nyob nraud, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv. 13Yes Xus hais rau tus xab txheeb tias “Koj rov mus. Kom koj tau raws li koj lub siab ntseeg.” Tam sis ntawd, tus tub txib zoo hlo. 14Thaum Yes Xus tuaj hauv Pob Zeb tsev. Nws pom Pob Zeb niam tais pw saum txaj, mob kub cev. 15Yes Xus tuav nws txhais tes, tus mob kub cev thim hlo. Ces Pob Zeb niam tais sawv, nws tsob hwb lawv. 16Yav tsaus ntuj, luag coj ib co neeg raug dab coob leej tuaj cuag Yes Xus. Yes Xus hais ib lo lus ntiab cov dab ntawd, nws kho cov neeg mob zoo tas huv si. 17Ua li mas muaj raws li Yaj Saub His Xais lo lus tias ‘Nws tshem peb tej kev ceg tawv, nws cug nraub qaum ris peb tej kev mob kev ntsaj.’

Cov Los Mas tso lus rau tus vaj Hes Los kom nws sau tub rog vim nws teb chaws tsis thaj yeeb. Hes Los thiaj muaj ib co tub rog muaj ntau txheej tswj tsoom tub rog raws li tsoom tub rog Los Mas tus piv txwv: ib tug xab txheeb (Centurion) kav 100 tus tub rog.
Lub nroog Kas Fas Naus (Capernaum/ Kfar Naḥum) nyob ze ntawm lub pas dej Nkas Lis Lais (Sea of Galilee) pej fab. Yog ib lub nroog uas muaj ib lub tsev sau se. Vim cov neeg ua luam hla nyob ntawd coob. Kas Fas Naus kuj muaj ib pab tub rog nyob txawm ntawd. Tus tswj cov tub rog yog ib tug xab txheeb, li ntawd ntshai muaj 100 tus tub rog nyob Kas Fas Naus.
Txoj cai mas cov Yus Das tsis kheev kom ib tug neeg Yus Das mus hauv cov pej kum neeg tsev, mas tus tub txib thiaj tsis thov kom Huab Tais Yes Xus mus hauv nws tsev, nws hais tias “Huab Tais, kuv tsis tsim nyog koj chaws los hauv kuv tsev. Tsuav yog koj hais ib los lus xwb ces kuv tus tub txib yuav zoo hlo.” Tab sis Huab Tais Yes Xus saib txoj kev pab neeg loj dua mloog neeg cov kev cai, Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv yuav mus kho nws.”
Tus xab txheeb hais tias “Kuv tsis tsim nyog”, vim tias nws yog pej kum neeg, thiab nws yog ib tug neeg muaj txhaum ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Tus xab txheeb hais tias nws tsis tsim nyog txais Huab Tais Yes Xus mus hauv nws tsev, mas hais tau tias nws yog ‘neeg tsis muab hlob’.
Tus xab txheeb mem tau tias Huab Tais Yes Xus yog ib tug neeg muaj hwj chim, nws thiaj hais tias “Txawm tias kuv yog ib tug neeg zwm rau luag tej, kuv kuj muaj ib co tub rog zwm rau kuv thiab. Yog kuv hais rau ib tug tias ‘Koj mus’, nws cia li mus, kuv ho hais rau lwm tus tias ‘Koj los’, nws kuj cia li los, kuv hais rau kuv tus tub txib tias ‘Koj ua qhov no’, nws cia li ua.” Huab Tais Yes Xus yog tus muaj hwj chim dua nws, mas Huab Tais Yes Xus lo lus yeej yuav muaj zog dua nws cov lus ntawd thiab.
Huab Tais Yes Xus hais tias “Nyob hauv cov His Xas Lais, mas kuv tsis tau pom ib tug neeg ‘ntseeg’ npaum li tus xab txheeb no.” Lo lus ‘ntseeg’ no yog hais txog ‘lub siab ntseeg’ (Faith). Tos Huab Tais Yes Xus hais li no, vim tias tus xab txheeb no ‘tso siab’ (Trust) thiab ‘ruaj siab’ (Confidence) rau Huab Tais Yes Xus tas zog: nws tsis tau paub Leej Pleev zoo li cov Yus Das uas lawv yeej ib txwm paub Leej Pleev, tsis kav tus xab txheeb tso siab rau Huab Tais Yes Xus tias yog Leej Pleev; Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam kho tau tus neeg mob nyob deb, Huab Tais Yes Xus lo lus muaj hwj huam, ces nws ruaj siab rau Huab Tais Yes Xus lub hwj huam cawm neeg.
Huab Tais Yes Xus hais tias “Ntuj yuav muab cov tub hauv Ceeb Tsheej rho mus pov rau hauv qhov tsaus ntuj nraum zoov. Nyob nraud, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv”, yog hais txog cov Yus Das uas Tswv Ntuj tau xaiv los ua Tswv Ntuj haiv neeg, tab sis vim lawv tsis tso siab rau Huab Tais Yes Xus cuag li cov pej kum neeg mas txog thaum kawg Tswv Ntuj yuav feeb lawv pov tseg rau hauv dab phem cov hluav taws. Lawv nyob hauv dab phem teb ntsia pom cov neeg siab ncaj koom Tswv Ntuj rooj qav saum Ceeb Tsheej mas lawv yuav chim siab ces lawv yuav zom hniav thiab quaj tom hniav nkawv.
Tus Hauv Paus Xa Lus Mas Tais hais cov lus tseem ceeb xwb ces nws hais luv luv zoo li kom sawv daws nco tau tias Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam kho tau neeg tus mob. Huab Tais Yes Xus tuav tus mob txhais tes xwb mas nws tus mob cia li thim hlo.
Cov Yus Das txoj cai mas ‘Hnub Xas Npas Tos’ lawv caiv tsis ua hauj lwm, lawv hais tias koj nqa ib yam dab tsi hnyav mas yog koj hla Hnub Xas Npas Tos. Lawv tsum tos kom lub hnub siav tu xws li yuav tsaus ntuj tso, thaum ntawd mas lawv hais tias yog qhib hnub tshiab, ces lawv mam ua tau hauj lwm. Yog li mas thaum yav tsaus ntuj lawv thiaj kwv thiab coj cov neeg mob tuaj rau Huab Tais Yes Xus kho. Lawv kuj xav tias cov neeg muaj mob mas vim raug dab thiab yog vim lawv muaj txhaum. Ib tug ntiab dab tau mas nws muaj hwj huam xws li tus kws kho mob kom zoo hlo. Mas Tais hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus muaj hwj huam, nws piav tias “Yes Xus hais ib lo lus ntiab cov dab ntawd.”
Mas Tais xav qhia sawv daws tias Huab Tais Yes Xus yog ‘Tswv Ntuj tus tub txib’ raws li tus yaj saub His Xais xub hais txog, nws thiaj qiv cov lus hauv ntawv His Xais (HX 53) los piav txog Huab Tais Yes Xus tias “Nws tshem peb tej kev ceg tawv, nws cug nraub qaum ris peb tej kev mob kev ntsaj.” Peb yuav tau kev dim ntawm peb tej txim txhaum kuj yog vim Huab Tais Yes Xus cug nraub qaum ris tus Ntoo Cuam thiab ris peb cov txhaum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top