HUAB TAIS YES XUS NRHIAV TUS NEEG VAM TXOG NWS (MK 2: 13-17)

HNUB XYA LUB LIS PIAM 1 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

13Yes Xus rov qab tawm mus taug ntug dej ntuj. Tas tsoom sid tuaj ntsauv nws, ces nws qhia lawv. 14Yes Xus mus ntxiv, nws pom Les Vis uas yog As Fas Yos tus tub zaum ntawm rooj sau se. Yes Xus hais rau Les Vis tias “Koj los raws kuv.” Les Vis sawv, nws raws Yes Xus mus. 15Thaum Yes Xus noj mov hauv Les Vis tsev, mas muaj ib co sau se thiab ib co neeg txhaum coob nrog Yes Xus thiab cov thwj tim noj mov, vim cov sau se thiab cov neeg txhaum coob coob raws Yes Xus. 16Cov kws ntawv thiab cov Fas Lis Xais pom Yes Xus nrog cov neeg txhaum thiab cov sau se noj mov, lawv hais rau cov thwj tim tias “Vim li cas nws nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum noj mov?” 17Yes Xus hnov, nws hais rau lawv tias “Tsis yog cov neeg noj qab nyob zoo yuav vam txog kws kho mob, yog cov neeg mob. Kuv tsis tuaj hu cov neeg ncaj, kuv tuaj hu cov neeg txhaum.”

Huab Tais Yes Xus pom Les Vis (Mas Tais) zaum ntawm lub rooj sau se ces nws hu Les Vis kom los raws nws.

Cov neeg ntoj kev tuaj Aws Los Pas teb mus rau As Fis Kas teb mas lawv yuav tau hla Nkas Lis Lais teb, cov yuav mus rau As Las Npias teb los lawv kuj yuav tau hla Nkas Lis Lais teb sib yam. Nyob hauv Nkas Lis Lais teb, lub nroog Kas Fas Naus yog thawj lub nroog cov hla kev yuav tuaj them se hla lub teb chaws. Les Vis uas yog As Fas Yos tus tub ua hauj lwm sau se nyob ntawd. Nws muaj ib lub npe hu ua ‘Mas Tais’. Les Vis tsis yog sau se rau cov Los Mas, tab sis nws sau se rau Hes Los As Tis Pas tus vaj txheeb kav Nkas Lis Lais xeev ntuj.

Cov Yus Das ntxub cov neeg sau se, lawv tsis nrog cov sau se tham, lawv tsis nug tias yuav them se npaum cas. Tus neeg sau se hais li cas ces lawv kawg them li ntawd, tus sau se thiaj yuav tsum sau kom tshaj tus se mas lawv thiaj tau qhov tshaj ntawd ua lawv tus nqe zog. Huab Tais Yes Xus pom tus sau se tas zeej tsoom tsis nyiam, mas Huab Tais Yes Xus xav ua phooj ywg nrog nws.

Thaum ntawd, nyob hauv Les Vis nruab siab mas ntshai mob cuag raug riam tsuav. Tej zaum Les Vis tau hnov tsoom sid tham me ntsis txog Huab Tais Yes Xus lawm; los tej zaum nws tau mloog Huab Tais Yes Xus lo lus nyob tom tej ntug zos, ces ntshai muaj ntau lub tswv yim sib ntaus rog nyob hauv nws siab. Les Vis xav mus cuag cov neeg zoo los tsis tau vim tias lawv saib nws yog ib tug neeg tsis huv (unclean), lawv tsis xav txuas lus nrog nws.

Huab Tais Yes Xus mus raws ntug dej ntuj, nws nrhiav saib puas yuav muaj tus zoo siab raws nws, ces nws pom Les Vis. Huab Tais Yes Xus hu Les Vis kom raws nws mus, ces Les Vis tso tas txhua yam, nws raws Huab Tais Yes Xus mus. Pob Zeb, As Nres, Yas Kos thiab Zam lawv tseem rov mus nrhiav ntses li yav ua ntej lawv tsis tau paub Huab Tais Yes Xus tau, tiam sis Les Vis mas nws yuav rov mus ua tus sau se li qub tsis tau ntxiv. Les Vis tso puas tsav yam rau hauv Huab Tais Yes Xus txhais tes, nws xaiv tau qhov raug lawm.

Les Vis txiav siab zaum no, mas nws tau txais 3 yam:

  1. Les Vis yuav ua neeg pluag thiab coj lub neej txom nyem tab sis nws ob txhais tes yuav huv, ces nws lub siab tau nyob tus.
  2. Les Vis yuav plam nws txoj hauj lwm tab sis nws yuav tau txais ib txog kab xwm loj dua ntawd. Tshuav ib yam Les Vis tsis tso tseg, yog nws tus cwj mem. Les Vis muab tus cwj mem nws sau cov neeg tej se los sau lub Moo Zoo tseg cia rau ntiaj teb neeg tau nyeem.
  3. Thaum Les Vis hnov Huab Tais Yes Xus hu nws, nws cia li txiav siab tam sim ntawd tso txhua yam pov tseg, hais tau tias nws tsis xyuam xim (reckless) li. Vim Les Vis tsis xav dab tsi ntau txog nws kev txiav siab zaum no mas Les Vis lub moo thiaj nyob txog tav no. Sawv daws paub tias Les Vis yog tus kws piav Huab Tais Yes Xus lub neej. Yog Les Vis tsis txiav siab raws Huab Tais Yes Xus mas niaj hnub no luag tsuas cav txog Les Vis moo phem.

Les Vis caw Huab Tais Yes Xus mus tom nws tsev. Nws xav kom cov phooj ywg sau se tau ntsib Huab Tais Yes Xus vim cov phooj ywg sau se thiab cov neeg txhaum puav leej muaj kev ntxhov siab xws li nws. Huab Tais Yes Xus zoo siab mus hauv Les Vis tsev, mus nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum nyob ua ke. Qhov no yog qhov Huab Tais Yes Xus txawv cov kws ntawv, cov Fas Lis Xais thiab cov uas lawv hais tias lawv yog neeg zoo. Cov neeg txhaum tsis xav mus nrhiav lawv vim tias lawv saib tsis tau cov neeg txhaum thiab lawv thuam cov neeg txhaum.

Raws li cov Fas Lis Xais qhia mas cov neeg tsis hla txoj cai yuav tsis mus fim cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum, tsis nrog lawv tham, tsis nrog lawv mus kev ua ke, tsis nrog lawv ua luam, tsis qhib qhov rooj txais lawv los so hauv yus tsev thiab tsis chaw mus hauv tus neeg txhaum lub ruv tsev. Tab sis Huab Tais Yes Xus tsis yog nrog cov neeg txhaum tham xwb, nws tseem mus hauv lawv tej tsev thiab nrog lawv koom rooj mov thiab.

Lo lus ‘neeg txhaum’ (Sinner) tsis yog hais txog tus neeg ‘tsis tsheej haj’ (unmoral) xwb, tseem hais txog tus neeg tsis mloog txoj cai thiab. Tus neeg zes luag txij nkawm thiab tus neeg noj nqaij npua thiab yog neeg txhaum zoo tib yam. Tus tub sab, tus tua neeg, thiab tus tsis ntxuav tes ua ntej yuav noj mov thiaj yog neeg txhaum zoo tib yam. Li ntawd, cov neeg txhaum Les Vis caw tuaj nrog nws noj mov thiaj tsis yog cov neeg tsis tsheej haj xwb, tseem muaj tej tus yog cov hla txoj cai thiab.

Thaum cov kws ntawv thiab cov Fas Lis Xais hais tias ua cas Huab Tais Yes Xus nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum noj mov, mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias tus kws kho mob yuav mus qhov chaw cov neeg muaj mob vam txog. Tus neeg noj qab nyob zoo yuav tsis vam txog tus kws kho mob; tus neeg mob xwb thiaj vam txog kws kho mob. Nws tuaj nrhiav cov neeg muaj mob hauv tus plig thiab vam txog nws.

Nyob hauv qib 17 zoo li Huab Tais Yes Xus tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau cov neeg zoo. Tab sis kom peb pom tias Huab Tais Yes Xus yuav ua dab tsi tsis tau rau tus neeg xav tias nws zoo txaus lawm tsis tas yuav vam txog Huab Tais Yes Xus lawm; tsuas muaj cov neeg txhaum thiab vam txog Huab Tais Yes Xus pab lawv xwb uas Huab Tais Yes Xus yuav ua hauj lwm nyob hauv lawv tau.

Cov Yus Das txheej thaud saib tias cov neeg txhaum yog neeg ruam (ignorant), lawv yuav tig los ua ib tug neeg ruaj hauv txoj kev ntseeg tsis tau. Cov Yus Das txheej thaud ntshai kis txhaum ntawm cov neeg txhaum mas lawv thiaj tsis mus fim cov neeg txhaum. Tab sis Huab Tais Yes Xus tsis zoo li lawv, Huab Tais Yes Xus tsis muab nws saib hlob, nws muaj lub siab kub lug xav tawm mus pab cov neeg txhaum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top