COV YAJ SAUB CUAV (MT 7: 15-20)

HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

15Yes Xus hais ntxiv tias “Nej ceev faj txog cov yaj saub cuav, lawv txia ua ib co yaj tuaj cuag nej, tab sis nyob sab hauv, lawv yog ib co hma nrhiav ncauj. 16Nej ntsia lub txiv lawv txi, nej yuav paub lawv. Luag puas de txiv cawv saum ib tsob pos los luag puas de txiv ncuav pias saum ib tsob nrhab? 17Li ntawd, tus ntoo zoo, txi ib cov txiv zoo, hos tus ntoo lwj, txi ib cov txiv phem. 18Tsob ntoo zoo, txi tsis tau cov txiv phem. Tsob ntoo lwj, txi tsis tau cov txiv zoo. 19Tsob ntoo twg tsis txi txiv zoo, luag muab ntov mus hlawv.20Li ntawd, thaum nej pom lawv cov txiv, ces nej paub lawv.”

‘Cov yaj saub cuav’ Huab Tais Yes Xus hais txog yog cov neeg tshaj Ntuj Lus ua txuj muaj lub siab ntseeg, tab sis qhov tseeb lawv nrhiav noj luag tej xwb; xws li tuaj dag noj cov neeg ntseeg lub zog, tuaj txeeb cov neeg ntseeg lub cuab tam, tuaj ntxias cov neeg ntseeg kom txhob mloog cov hlob nyob hauv lub Koom Txoos. Peb hais li no, mas nyaj nej yuav to taub zoo. ‘Lub txiv lawv txi’ yog cov neeg tshaj Ntuj Lus cov lus lawv hais tawm los, thiab yog cov hauj lwm lawv ua.
Cov yaj saub cuav muaj ntau tas nrho muaj coob zuj zus, cov yaj saub cuav yog cov neeg tuaj hais tias lawv qhia ib txog kev cai zoo pab zeej tsoom, zoo cawm zeej tsoom. Yus ib sim neej hnov ntau yam yaj saub cuav, muaj tej tus lawv tuaj hais tias lawv yuav tsim ib lub teb chaws vam meej, los puas lawv yuav tsim ib lub teb chaws tsis muaj neeg nyob txom nyem hauv txoj kev pluag, los puas lawv yuav tsim ib lub teb chaw uas sawv daws loj sib luag zos, muaj cai sib npaug zos, tsis muaj ib tug yuav noj tau lwm tus. Cov yaj saub cuav muaj ntau yam, tej tus hais tias tsis muaj Tswv Ntuj ces lawv yuav tsim ib lub teb chaws tsis muaj neeg teev dab thiab teev Ntuj li. Hos tej tus yaj saub cuav hais tias muaj dab thiab muaj ntuj. Tab sis lawv dag tias dab thiaj ntuj kom yus noj qab nyob zoo tsis tseg koj mob ib zaug li, los tej tus hais tias yog koj rau siab teev dab los teev ntuj mas koj yuav muaj nyiaj ntau ntau. Koj yuav paub kev huam vam xwb xwb li. Cov yaj saub cuav lawv hais lus dag ntau lawv ua tsis tau raws li lawv hais. Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias nej saib cov neeg lawm khav tias lawv yog Yaj Saub, lawv yog cov neeg txawj cawm luag tej, mas nej saib lawv txi txiv zoo li cas, nej saib lawv tus cwj pwm zoo li cas lawv tej hauj lwm yog zoo li cas. Yog lawv niaj hnub ua cov hauj lwm pab luag tej, lawv tsis nrhiav ib txoj kev kav luag mas tej zaum lawv yog ib co Yaj Saub tseem ceeb, lawv yog ib cov xib hwb tseem ceeb. Nej tseem yuav saib tias lawv puas txawj ua li ntawd ntev niaj ntau xyoo, lawv puas muaj ib yam nkhaus thiab zais ntshis hauv lawv nruab siab. Yog nej pom lawv pab luag tej dawb ntev niaj ntau xyoo tiag, lawv txi ib co txiv zoo tiag mas nej thiaj li paub tias lawv yog ib cov neeg tsim nyog qhuas tsim nyog yoog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top