KEV QHIA TSHIAB

Kwv tij, kev qhia tshiab yog dab tsi? Tej tus yuav xav tias twb muaj Tswv Ntuj 10 lo lus qhia lawm, tseem tshuav qhov twg thiab. Nyob hauv Tswv Ntuj 10 lo lus qhia muaj lub ntsiab li no: Yuav nyiam Tswv Ntuj kawg siab kawg ntsws; kawg tswv yim; kawg zog. Thiab nyiam tsoom txheeb ze ib yam li yus nyiam yus. Nyob hauv ntawv Moo Zoo yus pom tias Huab Tais Yes Xus coj Tswv Ntuj 10 lo lus qhia tas nrho tsis ncua ib yam li. Pom tias Yes Xus uas ua Huab Tais tau coj raws li Leej Txiv lub siab thiab neeg lub siab. Huab Tais tau tshaj lo lus  meej pem rau nws cov Thwj Tim, raws li yus pom Huab Tais tau hlub thiab nyiam yus kawg siab,  nws tau siv nws txoj sia kom tau paub peb. Peb yuav tau hlub lwm tus ib yam li Huab Tais tau qhian kom peb ua. Tus tsis muaj kev nyiam nws tsis yog neeg ntseeg, txawm yog txais lub Cim Ntxuav lawm. Peb yuav tau sib nyiam sib hlub raws Huab Tais Yes Xus qhia. Huab Tais Yes Xus yog txoj kev nyiam tuaj ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj tuaj. Peb kuj yuav ua txoj kev nyiam ntawm Huab Tais Yes Xus mus txog lwm tus ib yam. Txawm tias nyuaj los ntxhov. Muaj Tswv Ntuj, peb tso siab rau Tswv Ntuj, peb nco ntsoov Huab Tais Yes Xus lo lus qhia peb tias “Kuv nyiam, kuv hlub nej zoo li cas, mas nej kuj yuav sis nyiam sis hlub zoo li ntawd.” (Z 13: 34)

Huab Tais Yes Xus kuj qhia ntxiv tias “Yog nej muaj lub siab sis nyiam sis hlub, mas sawv daws thiaj yuav zeem tias nej yog kuv cov thwj tim.” (Z 13: 35)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top