NEEG, KOJ YOG IB TUG ZOO LI CAS, KOJ THIAJ YUAV NROG TSWV NTUJ SIB CAV?

Tus sau: TP. Txhiaj Foom 1982

Nyob hauv peb nruab siab, mas qhov muaj nqes tshaj plaws, yog qhov tias:

  • Peb nco txog Ntuj, peb yog Tswv Ntuj cov me tub me nyuam;
  • Peb mloog Tswv Ntuj lus, peb ib siab ua tas ib puas tsav yam raws li Tswv Ntuj lub siab nyiam.

Yog li mas, peb zoo siab ntseeg vim tias peb nyob ntawm tog zoo, peb nyob ntawm Tswv Ntuj tog. Huab Tais Yes Xus hais tias “Nej thov ces Ntuj yuav muab rau nej. Nej nrhiav ces nej yuav ntsib. Nej khob qhov rooj, ces Ntuj yuav qhib rau nej.” (MT. 7: 7)

Peb cov neeg ntseeg mas peb txoj hmoov zoo, rau qhov tias peb qhov chaw vam khom nyob hauv Tswv Ntuj, tus Huab Tais tsim lub ntuj lub teb. Yog tus peb tuaj cuag nyob hauv txoj kev teev Ntuj, yog tus muaj hwj huam tas nrho.

Tos peb hais li ntawd kuj yog vim Tswv Ntuj yog tus kav ntuj kav teb, nws yog tus saib xyuas tas ib puas tsav yam uas muaj tuaj nyob hauv lub sim ceeb no. Tswv Ntuj yog tus nyob siab, yog tus nyob pem ntuj.

Yaj saub Yes Les Mias tus tub tuav ntaub ntawv Npas Lws sau hais tias: Tswv Ntuj yog tus tu lub ntiaj teb thiab muab tej tsiaj los nyob kom puv. Tswv Ntuj yog tus xa qhov pom kev tuaj; thaum Tswv Ntuj hu qhov pom kev rov los, mas qhov pom kev ntshai tshee na mloog nws lus rov los. Cov hnub qub ci luag nyav thaum hmo ntuj, Tswv Ntuj hu cov hnub qub ces lawv teb tias “Peb nyob ntawm no!” Lawv ci luag nyav rau tus tsim lawv. Peb tus Tswv Ntuj yog tus ntawd. Tsis muaj lwm tus uas peb yuav muab piv rau nws tau. (NpL 3: 32-36)

Peb zoo siab ntseeg, vim tias Tswv Ntuj yog tus nyob siab, yog tus muaj hwj huam loj tas nrho. Tsis tas li ntawd, Tswv Ntuj tseem yog peb niam peb txiv. Nws hlub neeg, nws yog tus hwm tas peb sawv daws txhia leej txhia tus tiag tiag.

Thaum peb teev Ntuj mas peb yuav tsum nco ntsoov tias Tswv Ntuj yuav pub nws tej txiaj ntsim tuaj rau peb raws li nws siab nyiam. Tswv Ntuj tej txiaj ntsim mas peb muas tsis tau. Tswv Ntuj xav pov hwm peb zoo li cas rau li cas, mas nyob ntawm Tswv Ntuj lub siab.

Nej hais tias “Peb muab siab rau mloog Tswv Ntuj lo lus, peb kub siab teev Ntuj. Li ntawd, Tswv Ntuj txhiaj li yuav tsum hlub peb xwb xwb, nws yuav tsum txuag peb lub neej, nws yuav tsum pab peb raws li peb lo lus thov nws. Peb thov Tswv Ntuj pub nws tej txiaj ntsim tuaj rau peb, mas Tswv Ntuj kawg yuav tsum pub tej yam ntawd tuaj rau peb xwb xwb. Lwm yam uas peb tsis xav yuav, mas Tswv Ntuj yuav tsis muab rau peb li.”

Thov txim! Nej xav li ntawd, tab sis tsis yog li ntawd, vim tias ‘Tswv Ntuj nyob ntawm txheej siab, peb nyob ntawm txheej qis. Peb thiab Tswv Ntuj nyob tsis sib txig’. Tswv Ntuj yuav nug peb ib tug dhau ib tug xws li sau tseg hauv ntawv Npas Lws tias “Leej twg yuav nce mus saum ntuj, thiab nthos tau Tswv Ntuj cov txiaj ntsim?” (NpL 3: 29)

Thaum ntawd, peb mam teb rau Tswv Ntuj tias “Ntuj aw! Peb mas peb yog tej yam me me, peb tsis muaj cuab kav nce mus saum ntuj. Ua cas peb yuav nthos tau koj cov txiaj ntsim. Peb ua li ntawd tsis tau ib zaug li os.”

Tom qab no Tswv Ntuj rov nug peb ib zaug dua tias “Leej twg yuav muab kub los muas Ntuj cov txiaj ntsim thiab coj los tau?” (NpL 3: 30) Ces peb mam li teb rau Tswv Ntuj hais tias “Tswv Ntuj os! Peb mas peb nyob ntawm txheej qis xwb, koj cov txiaj ntsim peb muas tsis tau. Koj xav pub dab tsi tuaj rau peb mas peb yuav tsum cia koj xaiv koj tej txiaj ntsim raws li koj lub siab nyiam.”

Yav thaud peb Hmoob coj dab coj qhuas, peb tua qaib tua npua rau dab, dab mam li yuav pauj tuaj rau peb. Zoo li peb yuam dab kom muaj tuaj raws li peb lub siab nyiam. Tiam sis nyem no, peb ntseeg Ntuj lawm, peb yuav nco ntsoov tias peb tsis muaj peev xwm hais lus zoo li no rau Tswv Ntuj tias “Peb mloog koj lus, mas koj yuav tsum hlub peb raws li peb thov xwb; koj yuav tsum pauj tej yam zoo tuaj rau peb raws li peb thov koj.” Peb hais tsis tau lo lus zoo li no lawm, yog peb hais mas txoj kev tseem ceeb tsis nyob hauv peb nruab siab.

Tswv Ntuj yog tus nyob ntawm txheej siab, peb nyob ntawm txheej qis, yog li Tswv Ntuj xav ua li cas kom tau coj peb kev, mas peb yuav tsum cia nws ua raws nws lub siab xav thiaj yog.

“Nej thov ces Ntuj yuav muab rau nej. Nej nrhiav ces nej yuav ntsib. 
Nej khob qhov rooj, ces Ntuj yuav qhib rau nej.”
(MT. 7: 7)

Tswv Ntuj yog tus kav ntuj kav teb, yog tus kav tas ib puas tsav yam, nws yog peb niam peb txiv. Tab txawm peb raug kev txom nyem, tsis kav Tswv Ntuj nrog peb nyob nraim tag mus li.

Txij lub 5 hlis xyoo 1975 rov saud, mas cov kwv tij Hmoob nyob pem Roob Kub Twm, lawv txom nyem kawg nkaus. Ces lub 8 hli xyoo ntawd, niam Nchaiv Tsab Vwj tuaj xyuas kuv. Nws nrog kuv tham ntev; ib ntsis nws hais tias “Txiv Plig, hais kiag rau koj. Pem peb zos, peb kub kub siab teev Ntuj. Los txog tav no, peb tsis tau teev Ntuj tas npaud ib zaug li.”

Kuv hnov nws lo lus hais tias “Los txog tav no, peb tsis tau teev Ntuj tas npaud ib zaug li”, mas kuv tau khaws lo lus ntawd tseg rau hauv kuv nruab siab. Kuv mam li muab txhais zoo li no: Cov kwv tij Hmoob nyob pem Roob Kub Twm, lawv raug txom nyem, tsis kav Tswv Ntuj tseem hlub lawv, zoo li nws rub lawv, lawv rov nco tias lawv yog neeg ntseeg. Cov Hmoob ntawd cia li rov txav los ze Tswv Ntuj, kuj yog vim lawv txoj kev txom nyem.

Kuv niam hnub nyoog muaj 72 xyoos. Txij ntawm xyoo 1954 los txog tav no, kuv niam mob laug, nws mus taus kev tab sis muaj mob kawg nkaus. Yav sawv ntxov los yog yav tav su thiab yav tsaus ntuj, nws noj tshuaj, tsis kav nws muaj mob tag mus li.

Ib tug Hmoob cia li hais kuv tias “Koj niam muaj mob npaum li ntawd, mas tej zaum yog vim nws tau ua txhaum loj kawg!”

Kuv teb nws tias “Txiv ntxawm, tsis yog li koj hais. Kuv paub tias kuv niam siab dawb siab huv, nws lub siab ntshiab dua kuv. Kuv kuj tsis paub tias yog vim li cas nws muaj mob npaum li ntawd. Qhov kuv paub yog qhov tias tab txawm nws raug txom nyem, tsis kav nws ntseeg khov kho li qub. Nws tsis yws rau Tswv Ntuj, nws kuj tsis ua xyem xyav. Tsis muaj ib me nyuam zaus uas kuv niam yws yws rau Tswv Ntuj tias ‘Ntuj aw! Ua cas koj tsis nco txog kuv, ua cas koj tso kuv pov tseg!”

Kuv tsis tau hnov kuv niam hais li ntawd ib zaug kiag li. Tab txawm nws muaj mob, tsis kav nws tsis ncaim ntawm Tswv Ntuj, rau qhov tias nyob hauv nws txoj kev txom nyem, nws haj yam nco txog Tswv Ntuj.

Ob zaj lus piv txwv no muaj lub ntsiab lus zoo li no:

“Tab txawm peb raug txom nyem npaum li cas, tsis kav Tswv Ntuj nrog peb nyob nraim tag mus li. Tab txawm peb raug kev nyuaj, tsis kav peb kuj txais tau Tswv Ntuj cov txiaj ntsha txiaj ntsim thiab.”

Tswv Ntuj yog peb niam peb txiv, peb yuav zoo siab rau Tswv Ntuj, peb tu siab rau Tswv Ntuj mas tsis tau ib zaug li. Thaum twg peb raug kev txom nyem mas peb yuav nco ntsoov txog ob peb lo lus uas tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug sau ntuas cov ntseeg nyob Los Mas tias “Neeg tsom tsis tau Tswv Ntuj cov lus qhia (thoob tsib). Neeg tsis to taub Tswv Ntuj tej kev.” (LM. 11: 33)

Tswv Ntuj ib siab kav peb lub neej thiab saib xyuas peb txoj sia zoo li cas rau li cas, mas peb yuav hais lus me ntsis tuaj rau nws, kom nws ua raws li nws lub siab xav. Nej twb tau qog Huab Tais Yes Xus lo lus tias “Nej thov ces Ntuj yuav muab rau nej”, puas yog?

Tswv Ntuj yog tus tswv, yog tus kav ntuj kav teb, ces peb yuav tsum cia Tswv Ntuj xaiv nws tej txiaj ntsim los pub tuaj rau peb, peb yuav tsum cia nws hlub peb ywj nws siab, tsis yog ywj peb siab.

Tswv Ntuj ib siab kav peb lub neej, txuag peb txoj sia zoo li cas rau li cas, mas peb yuav tsum cia Tswv Ntuj ua nws tej hauj lwm nyob ntawm nws siab.

Yog li mas, txij ntawm no mus rov yav saud, mas nej yuav xyaum coj lub neej raws li Tswv Ntuj nyiam, nej yuav xyaum coj tus yam ntxwv tshiab raws li Tswv Ntuj xav, nej yuav tig los yuav lub siab tshiab tiag tiag. Thov kom nej paub tseeb tseeb tias nej taug txoj zoo, nej yuav tau hnov Tswv Ntuj cov txiaj ntsim puv nej nruab siab, nej yuav pom tej yam tshiab tshiab, tej yam huv huv tuaj hauv nej siab, nej yuav tau saj Tswv Ntuj txoj kev nyob thaj yeeb uas tuaj txog nej lawm, nej yuav rov nyob kaj lug tuaj. Thov kom nej saib txoj kev ntseeg loj tas nrho!

Ib qhov ntxiv, yog qhov tias ib txwm mas Tswv Ntuj tsis yuam neeg, Tswv Ntuj tsuas hu peb cov neeg kom peb qhib peb lub siab rau nws lo lus. Zoo li Tswv Ntuj tos saib peb puas txais nws lo lus rau hauv peb nruab siab!

Peb ua neej nyob mas peb nyias coj nyias txoj sia, nyias coj nyias txoj kev ntseeg. Txoj kev ntseeg Ntuj yog nyob hauv koj tes, Tswv Ntuj zoo li ib tug phooj yw, nws xav los hauv peb tsev; yog koj qhib lub qhov rooj, mas Tswv Ntuj yuav chaws los nyob hauv koj tsev.

Cov neeg ntseeg mas lawv txoj hmoov zoo, rau qhov tias lawv qhib lawv siab rau Tswv Ntuj lawm, Tswv Ntuj yuav ua tus cawm lawv.

Txoj kev kawm Ntuj kev cai mas tsis yog ib txoj kev luv, yog ib txoj kev ntev ntev, nej yuav thov Tswv Ntuj rau hauv nej lub siab, thov Tswv Ntuj pub nej ntseeg txog nws, mas nej mam li yuav tau ntseeg.

Thov kom nej nco ntsoov tias “Tswv Ntuj ua tshaj qhov peb thov, thiab qhov peb xav tau.” (EXF. 3: 20)

Ntev mus nej yuav paub tseeb tias Tswv Ntuj txoj kev thaj yeeb yog ib qho muaj nqe tas nrho. Tsis muaj ib tug me nyuam neeg uas nws tso nws lub neej thiab nws txoj sia rau hauv Tswv Ntuj txhais tes, tus neeg ntawd mam li yuav tsis hnov dab tsi tshiab rau hauv nws nruab siab.

Cov neeg zoo li ntawd mas tsis muaj kiag!

Cov neeg kub siab teev Ntuj mas Tswv Ntuj lub hwj chim thiab lub hwj huam cia li roos lawv tas tus. Yog vim peb ntseeg Ntuj, peb mam li ua tau lub neej luag ntxhwb ntxhi.

Thov kom nej sawv daws, kawm Ntuj kev cai tiag tiag, lwm hnub tuaj, yeej yuav tau muaj tej yam tshiab tshiab, tej yam huv tej yam zoo; tuaj rau hauv nej nruab siab xwb.

Thov kom Yes Xus Pleev, peb tus Huab Tais cawm neeg, kom nws tuav nej tes coj nej kev, thiab xa Leej Ntuj Plig tuaj rau hauv nej lub siab mog.

Kwv tij nkauj muam sawv daws, thov Leej Txiv Tswv Ntuj nrog nej nyob, ua kom nej nyob kaj siab lug mus li. Ua li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top