TSWV NTUJ TSIM PEB LOS UA DAB TSI?

Raws li Hmoob xav mas yus los nyob ntiaj teb no mas yuav xav nrhiav txoj kev noj qab nyob zoo. Peb kawm ntawv kom tau ib txoj hauj lwm zoo. Peb siv zog khwv nrhiav nyiaj kom tau yuav tas ib puas tsav yam. Peb ntshaw tej yam zoo, peb muab siab rau maim xwm txheej vim peb nrhiav txoj kev kaj lug rau peb cov nqaij daim tawv.

Tab sis raws li Ntuj xav mas Tswv Ntuj tsim peb los tu lub ntiaj teb kom raws txoj kev ncaj, kev thaj yeeb, kev kaj. Yeej vim Tswv Ntuj tau tsim lub Ntuj lub Teb, tas txhia yam puav leej muaj txawm huv tib si lawm. Tswv Ntuj pom tias tas txhia yam mas puav leej yog qhov zoo. Tshuav ib yam uas yuav los saib los tu txhia yam nyob ntiaj teb no. yog li Tswv Ntuj thiaj li tau tsim neeg kom zoo li Tswv Ntuj tus duab. Nws tau muab av coj los puab ua leej tib neeg. Tshuab pa nqa txoj sia tuaj rau hauv neeg, neeg thiaj li ua tsheej ua leej tib neeg nyob.

Raws li sau cia hauv phau ntawv Hauv Paus (HP 1: 26-29, 2: 7) tias: Tswv Ntuj tsim tib neeg raws li nws tus duab. Yog raws li Tswv Ntuj tus duab, mas nws thiaj tau tsim tib neeg. Tswv Ntuj foom lus zoo rau neeg tias ‘Neb yeej meem tsim noob, yeej meem huam vam mus puv ntiaj teb thiab tswj ntiaj teb. Neb kav cov ntses nyob hauv hiav txwv, cov noog ya saum ntuj thiab tas puas tsav yam tsiaj uas nkag hauv av.’

Tswv Ntuj hais tias ‘Kuv muab tas puas tsav yam nroj tsuag muaj noob uas tuaj nyob saum npoo av, kuv muab tas puas tsav yam ntoo txi txiv thiab muaj noob rau neb; tej ntawd yuav yog neb tej txhiam laj txhiam xws.’

Thaum Tswv Ntuj tsim tau neeg lawm. Nws tau tso tas txhia yam rau neeg ua tus tswv saib thiab tu lub ntiaj teb. Tswv Ntuj xav kom peb txawj ua tswv saib tas txhia yam, txawj los tu lub ntiaj teb kom vam meej, xav kom peb ua Tswv Ntuj lub chaw nyob.

Thaum peb tau txais Tswv Ntuj txoj hauj lwm uas Tswv Ntuj tau muab rau peb. Peb yuav ceev faj tas txhia yam. Tsis txhob mloog cov neeg tuaj ua kom peb muaj lus sib cav sib ceg, thiab nrog lawv ua txhaum. Vim luag tsis paub tias nej tab tom ua dab tsi. Cov neeg txhaum lawv xav txog lawv lub plab xwb. Tej lo lus qab zib yuav ntxias nej kom mus zwm rau kev phem. Tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug qhia rau peb tias: Nej yuav ua neeg ntse nyob hauv txoj kev zoo, thiab ua neeg siab dawb, tsis mus taug txoj kev ua phem. Vim tus Tswv Ntuj pub kev thaj yeeb nws yuav tsuj nthi Xas Tas nyob hauv nws qab xib taws sai (LM 16, 19-20). Mas peb yuav xyaum taug txoj kev ncaj mus li. Zoo li tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug tau qhia rau peb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top