TSWV NTUJ PUAS TSO NEEG POV TSEG?

Yog neeg hwm Ntuj zoo thiab ua ncaj rau Ntuj mas Ntuj kuj saib yus zoo tsis tso yus pov tseg. Tswv Ntuj tsis tso neeg pov tseg ib zaug li, nws yeej npo neeg mus li. Vim nws yog tus tau tsim neeg los, nws khuv xim. Neeg txoj sia yog Tswv Ntuj txoj sia.

Raws li kwv huam Hmoob hais mas Tswv Ntuj tau tso neeg los nyob rau ntiaj teb kom tau ua tas txhia yam, tab sis neeg los nyob ntiaj teb tsis tau ua raws li Tswv Ntuj tau hais. Neeg mus ua tej yam tsis raws txoj kev ncaj kev ncees, neeg tsis nco txog Ntuj lawm, yog li no Ntuj tau tsiv siab thiab npau taws heev, nws yuav rhuav tas ntiaj teb tiam sis nws khuv xim neeg thiab. Nws xav npo ib tug neeg kom tau yeej noob. Nws tau saib tas tsoom neeg nyob ntiaj teb tsuas pom 4 tug nus muag thiaj li ua neej raws kev ncaj thiab nco txog Ntuj xwb, 4 nus muag ntawd yog ib co neeg ua liaj xwb, lawv niaj hnub mus ua liaj, ua ib hnub tas mus tsev, tag kis rov qab tuaj, nws kuj rov ntxees muaj nroj li qub; pheej ua li ntawd, ces lawv thiaj zov ntes. Muaj ob tug hais tias yog ntes tau mas nug saib yog vim li cas?

Thaum lawv ntes tau lawm. Lawv thiaj nug. Yog li Poj Dab qhia tias txhia yam uas dej yuav nyab ntiaj teb rau lawv tas. Ces lawv paub meej lawm. Poj Dab thiaj qhia kom lawv txua ob lub nruas loj loj. Muaj ob tug siab tsis ncaj heev, Poj Dab txawm qhia txua nruas hlau. Hos ob tug ua ncaj, Poj Dab qhia txua nruas ntoo. Poj Dab qhia kom lawv npaj mov kom txaus noj thiab npaj ib nkawm qaib cia qua kom paub nruab hnub hmo ntuj. Yog li lawv thiaj los npaj raws li hais tas ntawd. Thaum npaj tau tas lawm, lawv thiaj li mus nyob hauvlub nruas raws li hais, lawv thiaj mus hauv lub nruas tas, ces Ntuj thiaj tso dej nyab ntiaj teb.

Raws li zaj kwv huam hauv Ntawv Ntshiab hais mas txij li neeg ua txhaum zoo li As Das thiab Es Vas nkawd los rau Kas Es mus rau cov xeeb ntxwv mas neeg ua txhaum lawm ntau, lawv tsis nco txog Ntuj, lawv ua tej yam lim hiam, tsis zoo, ua dog ua dig, tas tsoom neeg thiab tej tsiaj txhu kuj zoo li ua txhaum tas huv si. Tswv Ntuj npau taws nws xav rhuav lub ntiaj teb neeg tiam sis nws kuj khuv xim thiab hlub neeg kawg, Tswv Ntuj saib tas lub sim ceeb puav leej ua txhaum huv si. Tswv Ntuj tsom pom ib tug neeg thiaj li tseem nco hwm Tswv Ntuj thiab ua neeg ncaj mus li, tus neeg ntawd hu ua Nos Hes. Tswv Ntuj thiaj qhia nws thiab npo nws kom seem ua noob tseg. Tswv Ntuj thiaj qhia kom Nos Hes txua ib lub nkoj kom loj los rau tas puas tsav yam. Nos Hes txua tau lub nkoj lawm Tswv Ntuj hais kom Nos Hes xaiv cov tsiaj zoo ib hom 7 nkawm, cov phem ib hom 1 nkawm kom tau yeej noob. Nos Hes mloog Tswv Ntuj lus nws ua tas txhia yam raws li Tswv Ntuj hais. Ces lawv nkag mus hauv nkoj tas raws li Tswv Ntuj tau hais lawm. Nos Hes lawv nkag tas lawm Tswv Ntuj thiaj tso nag ywg lub ntiaj teb tso dej phwj nyab lub ntiaj teb ces neeg tuag tas tsuas tshuav Nos Hes lawv xwb. (HP 6: 7-13, 7: 2-5)

Kwv tij sawv daws, tas peb sim neej peb yuav ua li cas thiaj phim ua Ntuj cov me nyuam? Peb puav yuav ua li txheej neeg thaud, peb yog ib co neeg zwm rau kev txhaum kawg, tias sis kom peb nco ntsoov tias peb yog cov ntseeg Ntuj ua Ntuj me nyuam lawm, tas peb sim neej kom peb nco ntsoov ua neeg mcaj coj lub siab hwm Ntuj mus li, peb txhob ywj peb lub cev coj peb. Peb yuav yoog coj lub neej mus taug txoj kev hwm Tswv Ntuj thiab ua neeg mloog Ntuj lus coj peb lub neej txhob yoog raws ntiaj teb kev ntxias. Zoo li tus Hauv Paus Xa Lus Zam hais tias “Tus coj Tswv Ntuj cov lus qhia nws nyob hauv Tswv Ntuj thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws. Peb paub tias Tswv Ntuj nyob hauv peb, vim muaj Leej Ntuj Plig uas Tswv Ntuj pub rau peb.” (1 Z 3: 24)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top