TSWV NTUJ PUAS XAV KOM PEB NYOB KAJ SIAB LUG XWS LI NWS?

Peb Hmoob paub tias peb raug txom nyem nyob ntiaj teb no, peb xav kom dim ntawm txoj kev txom nyem ntawd, xav kom muaj ib yam pab tau peb lub cev nqaij kom tau txais kev noj qab nyob zoo.

Raws li kev ntseeg Ntuj mas Tswv Ntuj xav rov qab tsa nws lub ceeb tsheej thiab cawm neeg txhua txhua tus kom dim ntawm txoj kev txom nyem. Tswv Ntuj xub xub npaj ib haiv neeg tso, lub keeb yog Has Nplas.

Peb Hmoob niaj hnub hais tias neeg los nyob ntiaj teb no, txhua leej txhua tus nyias yeej tiam tau nyias daim tawv los ua neej nyob ntiaj teb no zoo li tej tus neeg nws tiam tau nws daim tawv muaj ces nws los ua neej thiaj li muaj, hos tej tus nws yeej tiam nws daim ntawv los tsis zoo ces nws los ua neej thiaj tsis zoo, mas Hmoob thiaj hais tias nyias muaj nyias txoj Hmoo.

Tab sis raws li ntawv Ntshiab tau hais tseg, txij li lub hauv paus los mus rau hnub dej nyab ntiaj teb mus rau tus pej thuam Npas Npes, mas neeg ua ntau pab ntau pawg puv lub ntiaj teb. Neeg tsis coj Tswv Ntuj lo lus, lawv mus teev tej tus dab los ua tus pov hwm lawv. Thaum Tswv Ntuj pom tias neeg yuav muaj kev txom nyem, nws xav rov tsa nws lub ceeb tsheej, nws thiaj tau hu ib tug neeg los ua thawj tus neeg coj Tswv Ntuj lo lus raws li ntawv Cog Lus Qub hais. Tswv Ntuj hais rau Has Nplas tias “Koj tso koj lub teb chaws no tseg, tso koj cov kwv tij neej tsa, tso koj niam koj txiv tsev neeg tseg, koj mus rau lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj. Kuv yuav koj los sau ib haiv neeg loj, kuv pub ib txog hmoov zoo rau koj, kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj.” (HP 12: 1-3)

Peb cov kwv tij Hmoob, peb nyob rau ntiaj teb no peb yeej xav kom tau txoj kev noj qab nyob zoo xwb, tsis xav kom tau lub neej txom nyem, zoo li tej laus piv txoj lus tias ua neeg nyob xav muaj xwb tsis xav pluag, xav ciaj xwb tsis xav tuag. Mas peb txhua leej txhua tus xav txog ib lub neej tom ntej kom tau nyob kaj siab lig. Tsis muaj txoj kev txhawj xeeb li. Mas Huab Tais Yes Xus tau qhia peb hais txog cov muaj txoj hmoov zoo. Yam li cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag hauv nruab siab vim ntuj lub ceeb tsheej yog lawv li. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov siab zoo, vim lawv yuav txais lub ntiaj teb los ua lawv tug. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov quaj ntsuag, vim Ntuj yuav nplij lawv. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj, vim Ntuj yuav daws lawv qhov nqhis. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov hlub luag tej, vim Ntuj yuav hlub lawv. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov siab huv, vim lawv yuav pom Tswv Ntuj. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov tsim kev thaj yeeb, vim Ntuj yuav hu lawv ua Tswv Ntuj cov me nyuam. Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov raug luag hiam vim txoj kev ncaj, Ntuj lub Ceeb Tsheej yog lawv tug. (MT 5: 3-10)

Thaum peb tau hnov Huab Tais Yes Xus hais cov no rau peb lawm, peb yuav xyaum coj lub neej mus raws li cov lus Huab Tais Yes Xus hais.

Yog li, peb sawv daws yuav ua Tswv Ntuj tsaug qhov nws siab zoo, nws xav kom peb tau nyob kaj siab lug nws thiaj tso Leej Tub tuaj coj peb kev mus rau qhov kaj siab lug. Ua Tswv Ntuj tsaug.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top