KAB KE YOO THIAB COV HAUJ LWM THEM TXIM

Kev yoo nqaij yoo mov yog ib txog kab ke qhia cov neeg ntseeg kom txawj tswj lub siab thiab lub tswv yim kom nyob tau tus.

Nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, muaj txoj cai teev tseg tias ua ntej yuav txais Yes Xus lub Cev mas tsum yoov nqaij yoo mov li 1 teev ua ntej.

Nyob rau txheej thaud, Huab Tais Yes Xus cov thwj tim lawv coj kab ke yoo nyob hauv Hnub Plaub thiab Hnub Rau. Txog xyoo 1917 lub Koom Txoos thiaj hloov txoj cai tshiab kom tsuas yoo nqaij yoo mov nyob hauv lub caij Plaub Caug xwb.

Xyoo 1996 Vaj Qhia Paj Lug Rau tau kho txoj cai tshiab cia cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos tsuas ua kab ke yoo nyob hauv txhua Hnub Rau lub lis piam, hais txog lub caij Plaub Caug mas kom sawv daws ua hauj lwm them txim.

Cov muaj hnub nyoog nce 14 xyoos yuav tau yoo nqaij, cov nto 18 xyoo rov saud yuav noj mov ib hnub ib pluag xwb nyob hauv hnub ua cov kab ke yoo.

Dhau ntawd, lub caij Plaub Caug tseem yog lub caij sawv daws yuav ua hauj lwm them txim xws li taug Yes Xus kev txom nyem 14 theem, zov Yes Xus lub Cev, hais saw Mab Liab, ua cov hauj lwm tsob hwb cov neeg txom nyem, qee yam yus muaj pub rau cov neeg tsis muaj, txw yus tsis txhob haus dej cawv luam yeeb los yog yam ua tsis zoo rau yus lub cev.

Leej Ntshiab Aus Nkus qhia tias “Yog peb muab siab rau coj kab ke yoo tiag, peb tsum tau yoo txoj kev ua txhaum thiab”, txhais tias ua ntej yuav coj kab ke yoo nqaij yoo mov, cov neeg ntseeg tsum nrauj kev ua txhaum tso.

Yog li mas nyob hauv caij Plaub Caug no, thov kom cov neeg ntseeg sawv daws tu siab rau yus tej txhaum, ua tiag coj kab ke yoo thiab ua hauj lwm them txim mog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top