KEV NTSEEG NTUJ ZOO LI CAS RAU HMOOB?

XH. Yaj Zoov Ntxheb (23.03.2017)

Kev ntseeg Ntuj, muaj lub ntshiab lus loj kawg uas neeg Yaj Ceeb paub tsis txog! 

Muaj ntau lub tswv yim los ntawm ntau tus leej tib neeg lawv nug tias “Vim li cas thiaj xav kom Hmoob los ntseeg txog Tswv Ntuj?”

Vim tias txoj kev ntseeg Ntuj yog ib txoj kev zoo tas nrho.

Haiv Hmoob yog ib haiv neeg tseem ceeb, txawj ntse thiab muaj kev thoob tsib loj kawg. Haiv Hmoob sawv daws yug los, puav leej yog yug los nyob hauv lub hwj chim, nyiam ua luag tus thawj neeg.

Tej tus yug los nws tsis muaj kev thoob tsib ntau, los nws yeej nyiam txoj kev ua thawj neeg nyob hauv ib pab neeg koom nrog nws, nyob ua pab pawg. Hos tus yug los nrog kev thoob tsib tiag, mas nws nyiam kev ua thawj neeg coj teb kav chaws. Zoo li ua nom loj nyob txheej siab, los ua cov tuam laus pav muaj txiag nplua nuj kom muaj tub txib tub txuas coob, kom muaj koob meej nto moo lug.

Li ntawd mas tus neeg ntse, neeg ruam los thiaj qi muag mus ua tau tej hauj lwm cuav tsis haum kev cai uas muaj plaub ntug khi nrog  kev raug xaiv raug lus tsis zoo.

Yog Hmoob tig los ua neeg ntseeg Ntuj tas, Hmoob muab txoj kev ntseeg Ntuj los kawm kom thoob plaws, ces Hmoob yuav yog thawj pab neeg paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam kev hlub loj thiab tob tshaj lwm haiv neeg tib si. Vim Hmoob lub tswv yim yeej yug los nyob txheej siab.

Yog Hmoob tig los ntseeg Ntuj tas, Hmoob zoo txog pua lawm, Ntuj yuav foom kev ua thawj neeg rau Hmoob coob leej kom tau ua thawj neeg, vim Hmoob nyiam kev ua thawj neeg heev. Leej tib neeg yog nws nyiam dab tsi, mas Ntuj yeej yuav foom pub kom tau raws li lub siab ntshaw.

Cov neeg muaj kev ntshaw, mas yeej yog xeeb nrog Ntuj kev tsim noob neej los. Tus neeg yug los, nws nyiam yam twg mas zoo li Ntuj yeej muab txoj hmoo ntawd rau nws nqa pem ntuj los, nws yeej yuav tau raws li nws nyiam. Cov neeg ntshaw ntawd yeej yog xeeb los nrog Ntuj  kev tso los ua tus  thawj neeg.

Tos hais tias, yuav tau ntseeg txog Ntuj, vim kev ntseeg Ntuj muaj txhua yam kev zoo.  Cov leej tib neeg hwm Ntuj ces  nws txawj hwm leej tib neeg, nrog txhua yam Ntuj tsim los nyob ntiaj teb no. Tus ntseeg Ntuj lawm, nws ua raws li Ntuj kev cob qhia ces nws yuav yog tus ua zoo tshaj; neeg kuj yuav nyiam thiab hwm nws lub hwj chim.

Vim nws nyob nraim nrog Ntuj kev nyiam kev hlub thiab kev zam, nws tau ua thawj neeg mas txhua tus twb nyiam.  Cov Dab los kuj hwm nws.

Ntuj tsis kheev kom dab ntxias nws ntau dhau, vim tus neeg siab ncaj mas Ntuj yeej pov hwm nws.  Vim nws ua luag thawj neeg zoo, nws muaj qhov xws li yog luag niam luag txiv; nws muaj hmoo txaus nkaus los ua thawj neeg.

Cov ua thawj neeg ntawd lawv yog Ntuj cov tiam lis, hloov Ntuj ua txoj hauj lwm nyob ntiaj teb. Txhob ua liaj noj rau saum luag nraub qaum, li Hmoob hais qee leej neeg siab tsis ncaj tau ua los lawd.

Hmoob feem coob yog ib cov Hmoob siab ncaj.  Yog Hmoob ntseeg Ntuj tas nrho, mas Hmoob yuav zoo li ib pab Tim Tswv ua Ntuj cov hawj lwm tseem ceeb pub rau Ntuj  cov tub ki nyob ntiaj teb no.

Ntuj yuav pov hwm Hmoob txoj kev nyiam ua luag tus thawj neeg kom nyob ruaj. Neeg ntiaj teb yuav tsis kam muab ib tug Hmoob rhuav yam saib tsis taus Hmoob.

Ntuj yuav ua kom Hmoob saib tas rho tej uas Ntuj tau tsim los nyob ntiaj teb no li Hmoob yog Ntuj cov Tshiab. Ntuj yuav pab Hmoob pov hwm thiab txuag neeg cov ntsuj plig kom noj qab nyob zoo, nrog  rau tus ntsuj av, ntsuj deg, ntsuj huab ntsuj cua, ntsuj nag nrog tus ntsuj  kub thiab ntsuj no. Thiab saib xyuas tas nrho cov ntsuj xyoob ntsuj ntoo, me ntsuj qaib ntsuj noog los rau tej ntsuj tsiag ntsuj txhu uas neeg muab los ua txhiam xws noj yug siav. Kom neeg nyob taus thiab coj txhua yam kom huam vam mus thoob plaws lub qab ntuj khwb.

Ntuj yuav saib Hmoob zoo cuag li ib co Tim Tswv thoob tsib txawj nrog Tswv Ntuj tu lub ntiaj teb no zoo, kom lub ntiaj teb tshiab tuaj tas txhua yam, li Ntuj nyiam.  Yog Hmoob ua tau li no, mas Dab los yeej ntshai Hmoob.

Dab yuav tsis tuaj haub ntxias kom muaj ib tug Hmoob yuam kev rov taw tuam Ntuj. Vim Hmoob yog Ntuj me nyuam thiab yog haiv neeg dawb huv uas Ntuj nyiam.

Dab los yuav zwm rau Hmoob tas nrho, Hmoob yuav txawj ua khawv koob los yuam Dab kom Dab tsis muaj plhus tsa taub hau sawv.

Cov neeg ntseeg Ntuj, lawv muaj cov khawv koob ntawd, yog lawv cov zaj teev Ntuj  uas lawv niaj hnub hais rau Ntuj kom los pab cuam rau Hmoob.

Hais tseeb tus neeg ntseeg Ntuj tseeb, mas nws tsis rov dag rau nws tus kheej ib zaug li, ces nws kuj tsis tau dag rau Ntuj.

Vim cov ntseeg Ntuj mas lawv muaj Ntuj lub zog pab lawv txhua lub caij nyoog kom muaj zog tiv tej kev ua phem rau luag. Lawv nyiam kom muaj kev hlub kev zam rau lwm tus, raws li Tswv Ntuj nyiam thiab zam rau neeg.

Lub npe hu ua ‘Yes Xus’ yog Tswv Ntuj nws rov tuaj yuav lub cev neeg, vim Tswv Ntuj xav qhia zaj lus no kom neeg paub txhua.

Ntiaj teb kuj tau pom tej tus neeg ntseeg Ntuj ua tsis ncaj, tus ntawd nws ntseeg tsis zoo, thiab nws tsis nyiam Ntuj tiag. Nws lam yuav lub npe ntseeg kom tau ua thawj neeg xwb, nws yuav poob rov mus ua neeg tsis tsim txiaj rau ntiaj teb thuam nws.

Kev ntseeg, nyias muaj nyias kev ntseeg, ib hom txawv ib yam. Los kuj tsis yog kev phem. Kev phem yog tus tsis ntseeg dab tsi li, mas yog kev phem ntag.

Tus tsis ntseeg dab tsi li, nws saib nws loj cuag li Huab Tais Ntuj kiag lawm, nws tsis muaj hwj huam dab tsi los nws tseem ua neeg muab hlob khav theeb.

Tus tsis ntseeg dab tsi li, nws muab nws lub plab saib ua tus loj tshaj txhua yam, rau nws pe hawm, thaum tshaib plab tuaj nws txawj mus tho luag qhov vaj qhov tsev, nws ua tub sab tub nyiag loj li ib tug thawj neeg tsiv tsaim siab phem. Tsis muaj neeg pom kuj yog tub sab nyiag lawm xwb, yog muaj neeg pom ces kuj ua tsiv ua nruj li tej neeg phem ua tau xwv txheej loj, ces kuj yuav muaj neeg tuag rau nws tes thiab.

Tus neeg zoo li no, nws tsis muaj kev zam kev hlub rau leej twg li. Yog nws tau swb ib lub zog los ntawm lwm tus los, muaj lub zog loj dua nws, mas neeg thiaj tsis muaj kev ploj tuag.

Hom neeg zoo li no, cov neeg coj kev ntseeg txhua pab, sawv daws ntshai nws thiab ntxub nws kawg. Vim nws tsis muaj kev ntseeg ces nws tsis ntshai kev txhaum thiab kev khaum.

Nyob hauv Hmoob cov kev cai, yog ib co kev cai nqes pem ntuj los, ntxov ntxov lawm. Tswv Ntuj tau tshoj tej pog koob yawg koob siab dawb los qhia kom Hmoob coj.

Tej kev cai zoo li sawv daws pom Hmoob coj no, Hmoob tsis muaj cov Yaj Saub los qhia sau ntawv. Ntuj txib cov Yaj Saub los qhia lus ua txuj ci xwb. Hmoob kawm ntawm ncauj los ceev tseg rau nruab siab ntau xwb. Qhov nco tau tseeb los muaj, qhov nco tsis tau lawm los ntxiv me ntsis rau, kom zoo mloog rau pob ntseg. Hais tseeb yam zoo yeej yog Ntuj qhia los.

Qhov tsis zoo yog tej yam neeg txua rau. Cov ntsiab lus zoo  puav leej yog Ntuj lus. Tib neeg ntxiv tej lus hais tias yog lus txhiaj txhais. Ib co lus tseem ceeb mas tsis muaj cov lus txhiaj txhais ntawd.

Muaj me ntsis cov lus hais ua paj lug nrog, thaum hais ua paj lug yog hais lub ntsiab lus zoo qhuab qhia xwb, tsis yog hais los rau neeg twv thiab txhais.

Muaj tej yam uas tsis haum Hmoob kev cai thiab tsis yog li. Yog cov lus tus kws ntawd txua rau tshaj lawm xws li lo lus hais tias ‘Dab Thawj’. Lo lus no tsis tseeb, dab ntxias xwb dab thawj tsis tau vim Ntuj tsis pub dab yuam neeg kom neeg yuam kev mus poob qhov ntuj.

Ntuj tsuas kheev kom dab tuaj ntxias neeg xwb. Thaum yuam kev lawd, yog neeg hais tias dab yuam kom ua. Yog mus ua plaub mas neeg kawg swb rau dab tas nrho li.

Yog yuav hais qhov tseeb thiab muaj, mas tsis yog neej ntshai Dab, yog Dab ntshai neej tshaj, vim neej yog Ntuj me nyuam. Hos Dab yog cov Ntuj tsis yuav lawv, Ntuj muab pov los rau ntiaj teb no.

Neej hais tej lus ntawd, vim neej tsis muaj kev ntseeg thiab kev tso siab rau Ntuj. Yam uas neej txhais tsis tau lawm ces neeg cia li hais tias yog dab ua los dab thawj no xwb.

Yam uas neeg ntshai, mas ntshai tsam Ntuj tsis pab, ces tuag mus ua dab lawm xwb.  Neeg lam ntshai dab, ces thaum neeg muaj mob nkeeg neeg xav tias ua tub qaug dab lawm, yuav muab nyiaj txiag xyab ntaw thiab tsiaj txhu mus pauj rau dab, kom dab zoo siab.

Dab yeej tsis muaj tug thiab tsis muaj feem xyuam nyob ntiaj teb no ua dab tug li. Thaum Dab ntxeev siab rau Ntuj, Ntuj twb muab lub sim ceeb no cob rau neeg ua tswv kav tas nrho lawm.

Nyem no neeg muab dab tsi rau Dab, los ua nuj nqes mas Dab cia li yuav yam twg, Dab cia li mloog neeg lus hais.

Lo lus yuam kev yog lo hais tias yog Dab thawj los Dab qhia thiab Dab yuav noj yuav haus, pauj rau Dab coj mus noj mus haus. Zoo li ib lo lus ntxias me nyuam yaus los Dab mloog tib si.

Tej hais no Tswv Ntuj yeej tsis tau thuam neeg ntiaj teb tias, cas yuav ruam ua luaj li. Vim neeg yog ib tsav ntsuj plig me me, ces tswv yim los zog me tas tib si.

Neeg txawm yuam kev tsheej pheev, los Ntuj zam rau neeg. Neeg txawm tuav txog tej tus Tim Tswv me me los hloov Ntuj chaw los Ntuj txais coj mus ua paj tshab.   

Yam neeg hu txog kom tuaj pov hwm neeg, los lawv puav leej yog Ntuj ua tus tsim lawv los nyob ntiaj teb no, thiaj muaj yam ntawd.

Txhua yam tseem ceeb puav leej yog Ntuj qhia los, thaum Ntuj qhia ib tug twg tas.  Ces Dab tuaj ntxias tus neeg ntawd kom txua me ntsis ntxiv rau kom lo lus hais txawv zog tuaj.

Dab qhia kom tshooj ib co lus txawv kom tsam peev tuaj, kom hais tias yog Dab qhia.  Kom muaj ib yam ntseeg txawv tsis yog Ntuj hom.

Dab mas dab txawj ua tej tus Moj Zeej tuaj ntxhi rau neeg tej pob ntseg kom nws txawj txua tej yam ze Dab zaj tswv yim uas neeg tsis nco txog tias yog nqes saum ntuj los. Zoo li tus mus kawm tshuaj, yuav tsum them nyiaj, mas Dab thiaj tso hwj huaj los rau; tshuaj thiaj zoo nrog tes.

Yam Ntuj qhia yeej zoo, qhov tsis zoo yog qhov ntxiv tias muaj Dab Tshuaj.

Hais txog Hmoob kev cai, nej mloog Hmoob cov kev cai pam tuag saib Hmoob hais li cas! Tas nrho tsuas muaj peb theem lus zoo xwb.

Thawj theem yog hais Hmoob kev noj sib hlub haus sib ce. Los ntawm kev kwv tij los nkauj muam nraug nus kev sib hlub xwb.

Theem ob yog hais rau tej tub ki ua neej nyob, txhob ua tub sab tub nyiag los txhob deev luag poj luag sev thiab txhob mus twv txiaj yuam pov tsam ua neeg xyob txhiaj mus.

Theem kawg yog ua siab ntev kom txawj ua neeg sib hlub sib nyiam nrog kev sib zam, txawj sib mloog lus, ua zoo kom Ntuj pom Ntuj hlub, neeg pom kom neeg qhuas; nej thiaj muaj siab xav ua lub neej nyob ntiaj teb no, kom ua neeg nyob kaj siab lug tsis muaj dab tsis nyob khuam tes taw, kom tau ua lub neej nyob dawb huv tiam tas tiam tuaj.

Kev ntseeg Ntuj muaj tej yam zoo npaum no, thiaj xav kom tej haiv neeg thoob tsib li haiv Hmoob los paub txog kom muaj txoj hmoov zoo nrog Hmoob nyob coj lub neej zoo mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top