HNUB PLAUB TXAIS TSHAUV

Nyob rau xyoo 325 tus vaj Koos Taas Tis Nus nqua hu cov Txiv Twj Cuab hauv Los Mas tuaj sib txoos sab laj nyob hauv lub nroog Nais Xias As, cov Txiv Twj Cuab tau hais ib lo lus tias 40 hnub sib law ua ntej yuav txog Caij Hla, yog ib txoj kab ke ntshiab. Yog li 40 hnub no mas cov ntseeg txog Yes Xus tsum yoo mov, vim thaum ub Huab Tais Yes Xus tau yoo mov thiab thov Ntuj txog 40 hnub hauv teb chaws suab puam. Cov ntseeg txog Yes Xus thiaj tsum yoog raws li Huab Tais Yes Xus tau ua tseg.

Ob peb tiag tom qab, nyob hauv tuam ceeb Los Mas, lawv tau ua Cim Ntxuav rau cov ntseeg tshiab nyob hauv Hnub Hla. Cov neeg muaj txim hnyav mas lawv yuav tsum npaj tus kheej kom ntev hauj sim nyob hauv Caij Plaub Caug. Lawv yuav tsum sib sau nyob ua ke hauv Hnub Plaub ua ntej ib lis piam yuav txog Caij Plaub Caug. Nyob hauv hnub no Tswv Qhia yuav ua ib lub Cim Ntshiab rau lawv; yog nphoo tshauv rau saum lawv taub hau. Lawv yuav tso nyob li ntawd mus kom txog Hnub Tsib Ntshiab mas mam muab ntxuav tawm. Qhov ntawd yog ua lub cim qhia tias tus neeg ntawd tab tom tu siab rau nws cov txhaum.

Tom qab no cov ntseeg pom tias yog ib yam zoo, mas lawv thiaj thov kom Tswv Qhia nphoo tshauv rau lawv thiab. Yog li nyob hauv tiam 11 Vaj Qhia thiaj tso cai rau cov Tswv Qhia pleev tshauv rau saum sawv daws hauv pliaj. Lawv hais tias yog ‘Txais Tshauv.’

Txij ntawd los, cov ntseeg Kav Tos Liv thiaj niaj xyoo muab hnub plaub ua ntej yuav txog Lis Piam 1 Caij Plaub Caug los ua ‘Hnub Plaub Txais Tshauv’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top