LUB NEEJ NYOB HAUV CAIJ PLAUB CAUG

Ib txwm los, thaum txog caij Plaub Caug cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos yuav ua 3 yam hauj lwm li no: ua kab ke yoo, pub rau tus neeg txom nyem, thiab teev Ntuj.

1. KAB KE YOO: Nyob hauv Ntawv Ntshiab pom tau tias kab ke yoo yog txoj hauj lwm txuam nrog kev teev Ntuj xws li thaum cov neeg ntseeg hauv As Nthias Kias teev Ntuj thiab ua kab ke yoo, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia lawv kom xa Npas Nas Npes thiab Xauv mus ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo (HL 13L 1-3), thiab nkawd kuj tau nrog sawv daws teev Ntuj thiab yoo mov tas mas thiaj tsa ib co txwj laus (HL 14: 23). Yog li kab ke yoo thiaj yog ib txoj kev pab kom tus neeg ntawd muab siab rau teev Ntuj.

Tsis tas li ntawd xwb, thaum peb ua cov kab ke yoo mas yog peb tab tom koom nrog cov kwv tij nkauj muam lawv koom kev tshaib, yog ib txog kev khaj cai nriav kev ncaj ncees rau cov neeg raug quab yuam.

Nyob hauv lub ntuj tiam neeg no, muaj cov neeg tshaib nqhis txog 1 feem 3 ntawm tag nrho ntiaj teb neeg. Sawv daws muaj feem ua txhaum rau lub sim ceeb no yog li mas kab ke yoo thiaj yuav pab tau peb kom lees tias peb muaj feem tsim kev tshaib nqhis rau peb cov kwv tij nkauj muam lwm tus, peb tsim nyog nrog pab lawv, peb yuav tau hloov peb lub neej noj seem noj pov tseg no, peb yuav tau nrog lwm tus txuag zaub mov pub rau cov neeg tshaib tau noj kom tsau plab.

Dhau ntawm zaub mov lawd, peb yuav tau yoo txhua ya peb siab ntshaw thiab, xws li nkaub ncaws, dej cawv, kev ntxias neeg mus ua txhaum.

2. PUB RAU LWM TUS: Yam yooj yim tshaj uas neeg yuav pub rau lwm tus tau mas yog nyiaj txiag, yog li lub Koom Txoos thiaj nqua hu sawv daws kom qee yus li nyiaj los pub ua peev rau cov neeg txom nyem nyob hauv caij Plaub Caug no. Dua li mas peb muaj peev xwm yuav pub lwm yam peb muaj rau cov tsis muaj xws li pub lub sij hawm mus saib xyuas cov neeg mob, pab tu cov neeg laus, pab txhawb siab rau tus neeg qaug zog, pab ris yus tus txij nkawm lub luag hauj lwm.

3. TEEV NTUJ: Peb pom tias niaj hnub Huab Tais Yes Xus tsum xub teev Ntuj tso mam ua lwm yam. Ntawm peb mas txij thaum yaus los txog niaj hnub no, peb niam peb txiv qhia thiab coj mus teev Ntuj, tej zaus zoo li lawv yuam kom peb mus, ces peb lam mus kom tas xwb.

Peb txhob ua zoo li ntawd, peb yuav niaj hnub zoo siab hlo teev Ntuj xws li Huab Tais Yes Xus vim peb yog Tswv Ntuj me nyuam, peb yuav tau nrog peb Txiv sib tham txuas lus txhua hnub mas thiaj yog.

Vim li ntawd, nyob hauv caij Plaub Caug no thiaj yog lub cib fim zoo rau peb tau rov mus cuag peb Txiv, nrog nws tham, mloog nws cov lus hais rau peb nyob hauv nruab siab thiab hauv Ntawv Ntshiab. Peb yuav mus thov txim ntawm peb Txiv, kom nws zam lub txim pub rau peb, thiab peb yuav sib zam txim ntawm peb cov kwv tij nkauj muam mog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top