SIV ZOG TIV LUB SIAB NTSHAW (MT 5: 27-32)

HNUB RAU LUB LIS PIAM 10 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

Huab Tais Yes Xus tab tom qhias sawv daws kom tswj yus lub siab ntshaw, mas yus thiaj tsis poob rau txoj kev txhaum.

27Yes Xus hais tias “Nej hnov tej lus qhia tias ‘Koj yuav tsis txhob deev luag txij luag nkawm’, 28hos kuv, mas kuv hais rau nej tias leej twg ntsia ib tug poj niam vim ntshaw zes nws, tus ntawd twb deev tus poj niam ntawd hauv nruab siab lawm. 29Yog koj sab qhov muag xis coj koj mus ua txhaum, mas kav tsij muab sab qhov muag ntawd kaus pov tseg deb koj; txhiaj khoov cia ib sab qhov muag puas zoo dua tas koj lub cev poob hauv dab phem teb. 30Yog koj sab tes xis coj koj mus ua txhaum, kav tsij muab txiav pov tseg deb koj; txhiaj khoov cia tu ib sab tes zoo dua tas koj lub cev poob hauv dab phem teb. 31Tseem muaj tej lus qhia tias ‘Leej twg nrauj nws poj niam, yuav tsum muab ib daim ntawv nrauj rau tus poj niam’, 32tab sis kuv hais rau nej tias tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, tsis yog vim tus poj niam mus deev hluas, mas yog tus ntawd tso nws poj niam rau luag deev; hos leej twg yuav ib tug poj nrauj, mas tus ntawd yog ib tug deev luag txij luag nkawm.”

Cov tu plaub tu ntug lawv tsuas saib tias cov txhaum puas tshwm rau zeej tsoom qhov muag pom, muaj puav pheej los muaj tim khawv pom, cov txwj laus thiaj txiav txim tau. Huab Tais Yes Xus tshaj ib txoj cai tshiab kav txog hauv neeg nruab siab; koj ntsia ib tug poj niam thiab koj lub siab xav txog kev deev nws mas nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag koj twb ze tus poj niam ntawd. Koj tsis tau nphav nws, tab sis koj lub siab nrog nws ua txhaum, Tswv Ntuj pom.
Huab Tais Yes Xus tsis txwv kom peb txhob tsa muag ntsia ib tug poj niam. Huab Tais Yes Xus twb tau nrog tej tus poj niam tham kom pab cov poj niam ntawd tig los nyiam Tswv Ntuj. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais meej kawg tias peb yuav tsis tso peb lub siab zes luag poj luag sev, los zes cov hluas nkauj.
Ib txwm los cov txwj laus yeej hais tias tus ntshaw zes luag txij luag nkawm mas nws twb zes luag txij nkawm hauv nruab siab lawm, tab sis cov ntau lawv tsis cheem lawv lub siab. Huab Tais Yes Xus thiaj rov qab tshaj qhia qhov ntawd meej meej tias tus twg tso nws siab ntshaw zes luag txij nkawm, mas nws muaj txhaum, ces Huab Tais Yes Xus thiaj hais 2 zag paj lug ntuas kom peb muab siab rau tiag tiag. Huab Tais Yes Xus tsis qhia peb kom muab qhov muag kaus pov tseg, los kom peb txiav txhais tes pov tseg; tab sis Huab Tais Yes Xus xav hais tias peb yuav rov muab txim rau peb thiab rov yuam peb kom txhob tso lub siab mus ntshaw zes luag txij luag nkawm thiab txhob tso peb tes taw, qhov muag mus ua txhaum raws kev plees kev yi. Huab Tais Yes Xus xav kom peb siv zog tiv peb lub siab ntshaw ua txhaum.
Nyob hauv phau ntawv Txoj Cai Ob, zaj 24 Mais Xes hais tias yog tus txiv pom tias tus poj niam muaj ib yam phem mas tus txiv nrauj tus poj niam kuj tau. Tab sis Yes Xus hais tias tus txiv nrauj tsis tau tus poj niam. Mais Xes lam txiav txoj cai nrauj poj niam li ntawd, vim cov txiv neej twm xeeb dhau, tab sis Tswv Ntuj tsis kheev kom nrauj.
Vim li cas txiv neej yuav nrauj poj niam tsis tau? Vim tus poj nrauj ntawd yuav raug luag zes, ces tus txiv yuav nrog tus poj niam raug lub txim ntawd, thiab tus txiv neej yuav tus poj nrauj ntawd kuj yuav muaj txhaum; mas yog vim thawj tug txiv nrauj tus poj niam ntawd mas thawj tug txiv kuj tseem yuav nrog tus txiv tshiab ris lub txim ntawd thiab.
Huab Tais Yes Xus hais tias “kuv hais rau nej tias tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, tsis yog vim tus poj niam mus deev hluas, mas yog tus ntawd tso nws poj niam rau luag deev.” Cov poj niam deev hluas mas cov txiv yuav ua li cas rau? Txoj cai hais tias yuav txawb pob zeb tua cov poj niam ua li ntawd, tab sis Huab Tais Yes Xus tsis pub tua cov poj niam deev hluas. Huab Tais Yes Xus kuj tsis hais tias yuav ua dab tsi rau, tab sis cov neeg ntseeg txog Yes Xus hais tias ob niam txiv uas Ntuj muab los sib qaws, mas neeg tsis muaj cai ua kom nkawd sib ncaim tau. Vim li ntawd, tus txiv neej muaj ib tug poj niam mus deev hluas, mas nws yuav tso nws tus poj niam nws nyob nws; tus txiv tsis nrog tus poj niam ris nws cov txhaum, tab sis tus txiv yuav mus yuav dua lwm tus poj niam tsis tau vim nkawd yog niam txiv tas ib sid.
Huab Tais Yes Xus cov lus no qhia tau tias peb tsis yog ris cov txhaum peb ua xwb, peb tseem ris cov txhaum uas luag ua yog vim peb thiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top