NIAM MAB LIAB YEES TAWM NYOB FAS TIS MAS (OUR LADY OF FATIMA)

Hnub tim 13 lub 5 hlis xyoo 1917, niam Mab Liab yees tawm tuaj rau 3 tug me nyuam yug yaj pom xyeem thawj zaug. Peb tug me nyuam zov yaj ntawd, yog Lus Xis As, nws yog ib tug me nyuam ntxhais hnub nyoog 10 xyoo. Ib tug yog Fas Ntshis Kus xeem Mas Tos, nws yog ib tug me nyuam tub muaj 9 xyoos. Thiab tus peb yog tus ntxhais Yas Ntshis Thas xeem Mas Tos, nws muaj 7 xyoo.

Hnub ntawd, 3 tug me nyuam lawv mus zov yaj xws li niaj hnub. Thaum tav su lawv yuav noj mov, lawv hais zaj saw Mab Liab ua ke. Tom qab noj sus tag, lawv xuas pob zeb thiab ceg ntoo los ua tej lub me nyuam tsev ua si. Tam sim ntawd cia li muaj ib co sab ci ci tawm tuaj, 3 tug me nyuam lawv poob siab, lawv xav tias yog cua daj cua dub los, lawv thiaj maj zeeg lawv cov yaj rov mus tsev. Tab sis cov sab ci ci ntawd rov ci dua qub, thiab ci rau saum ib tsob txiv ntoo qhib. Nyob hauv lub yeem ci ci ntawd, cov me nyuam pom ib tug poj niam zoo nkauj hnav zam ci laim txias.

3 tug me nyuam poob siab thiab lawv khiav, ces tus poj niam ntawd luag ntxhi thiab hais rau lawv tias “Txhob ntshai, kuv tsis ua phem rau nej” 

Lus Xis As nug tias “Koj tuaj qhov twg tuaj?” 

Tus poj niam ntawd teb tias “Kuv tuaj saum ntuj tuaj.”

Lus Xis As nug tias “Koj tuaj ua dab tsi?”

Tus poj niam tsis teb, nws hais rau Lus Xis As tias “Kuv thov kom koj tuaj ntawm no 6 zaug sib law. Tsis tas li ntawd, hnub tim 13 txhua lub hlis thiab txog lub 10 hli ntuj, mas kuv mam qhia koj tias kuv yog leej twg, thiab kuv xav tau dab tsi ntawm koj.” 

Lus Xis As rov nug tias “Koj tuaj saum ntuj tuaj, yog li kuv puas yuav tau mus saum ntuj?”

Tus poj niam teb tias “Tau kawg, koj yuav tau mus saum ntuj.”

Lus Xis As hais tias “Ua li Yas Ntshis Thas ne, nws puas tau mus thiab?”

Tus poj niam teb tias “Nws kuj yuav tau mus thiab.”

Lus Xis As hais tias “Ua li Fas Ntshis Kus ned?”

Tus poj niam teb tias “Nws kuj yuav tau mus saum ntuj thiab, tab sis nws yuav tau hais txoj saw Mab Liab kom ntau ntau.” 

Tus poj niam ntawd rov hais tias “Koj puas txaus siab ua txhua yam thiab tiv kev txom nyem txhua yam pub rau Tswv Ntuj, kom tau daws neeg cov txim txhaum?”

Lus Xis As teb tias “Peb 3 leeg txaus siab txhua yam.”

Tus poj niam hais ntxiv tias “Koj yuav raug kev txom nyem sai sai no, tab sis Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav cawm koj mus li.” 

Hais li ntawd tas, ces tus poj niam ntawd lub cev maj mam ploj zuj zus mus saum ntuj rau sab hnub tuaj lawm. 

Tim 13 lub 6 hli 1917, niam Mab Liab rov yees tawm tuaj, niam Mab Liab qhia kom lawv peb leeg hais saw Mab Liab ntxiv 10 zaj, yog hais cov lus no ‘Huab Tais Yes Xus, thov koj zam peb cov txhaum, thov koj pub peb dim ntawm cov hluav taws kub thiab pab ntxuav peb tus ntsuj plig, vim peb tus ntsuj plig raug tso pov tseg.’

Dhau ntawd, niam Mab Liab tau qhia tej yam zais ntshis rau lawv ib leeg zuj zus, thiab txwv tsis pub qhia luag tej. Lus Xis As tau sau txog qee yam zais ntshis uas niam Mab Liab qhia rau nws li no: Niam Mab Liab hais rau kuv tias “Kuv yuav coj Yas Ntshis Thas thiab Fas Ntshis Kus mus sai sai no ntag. Hos koj, mas koj yuav nyob ntev. Vim Huab Tais Yes Xus xav kom koj coj ib zeej tsoom neeg los paub kuv thiab nyiam kuv. Huab Tais Yes Xus xav kom ntiaj teb neeg hwm kuv lub siab.” 

Kuv nug nws tias “Yog li ntawd, kuv yuav tsum nyob ib leeg puas yog?” 

Niam Mab Liab teb tias “Tsis yog! kuv yuav tsis tso koj pov tseg. Kuv lub siab yuav nrog nraim koj thiab ua koj qhov chaw vam khom. Kuv lub siab yuav yog txoj kev coj koj mus cuag Tswv Ntuj.”

Ces txawm muaj li ntawd tiag, Fas Ntshis Kus tuag rau hnub tim 4 lub 4 hlis xyoo 1919, hos Yas Ntshis Thas tuag hnub tim 20 lub 2 hlis xyoo 1920. Lus Xis As muaj hnub nyoog nyob ntev txog xyoo 2005, nws mam tuag.

Tim 13 lub 7 hli xyoo 1917, niam Mab Liab yees tawm tuaj zaum 3, niam Mab Liab rov thov kom hais txoj saw Mab Liab txhua hnub thiab thov kom ntsuj rog ntiaj teb zaum 1 tiaj tus. 

Duas li, lawv yuav thov Ntuj pab cov neeg txhaum thiab nquag teev Ntuj tsis tseg. Yuav thov Ntuj tias “Huab Tais Yes Xus, zaj thov Ntuj no yog qhia tias nyiam koj thiab thov Ntuj pab cov neeg txhaum tig los yuav lub siab tshiab. Yog kev pauj tej yam uas ua tsis ntxim niam Mab Liab lub siab.”

Tim 19 lub 8 hli xyoo 1917, niam Mab Liab yees tawm tuaj zaum 4. Niam Mab Liab hais kom lawv nquag teev Ntuj kom ntau ntau thiab ua cov hauj lwm them txim txhaum pab cov neeg txhaum tus ntsuj plig, vim tsis muaj neeg thov Ntuj thiab ua cov hauj lwm pab lawv.

Tim 13 lub 9 hlis xyoo 1917, niam Mab Liab yees tawm tuaj zaum 5. Lus Xis As thov kom niam Mab Liab pab kho cov neeg muaj mob muaj nkeeg, vim muaj coob leej tau vam txog. Niam Mab Liab teb tias “Kuv yuav kho cov neeg mob kom lawv zoo qee leej xwb, tsis yog yuav kho kom txhua tus zoo. Yog kuv ua li ntawd, mas Tswv Ntuj yuav tsis zoo siab.”

Tim 13 lub 10 hli xyoo 1917, muaj neeg coob coob paub tej xwm no ces lawv tuaj koom saib niam Mab Liab yees tawm zaum kawg no kwv yee tag nrho 70,000 leej. Muaj xws li cov tub xov xwm, cov tub tshuaj xwm, cov kws kho mob thiab ib co kws txuj. Hnub ntawd txawm los ib kob nag.

Niam Mab Liab hais rau lawv 3 leeg tias “Kuv yog Leej Niam ntawm txoj saw Mab Liab. Kuv tuaj ceeb toom kom cov neeg ntseeg hloov lawv lub neej, kom tsis txhob ua tej yam txhaum ntxiv. Vim tej kev txhaum ntawd ntau dhau suav tsis txheeb lawm. Nej yuav hais txoj saw Mab Liab thiab nyias them nyias cov txim txhaum mog!” 

Niam Mab Liab hais ntxiv tias “Kuv xav kom nej txhim tsa ib lub tsev teev Ntuj rau ntawm thaj chaw no, kom tau cav txog kuv lub meej mom. Thiab ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 1 yuav tiaj tus sai sai no. Yog tias ntiaj teb neeg thim xav thiab nyias kho nyias tus kheej.”

Hais li ntawd tas, niam Mab Liab thaub qab zuj zus. Tam sim ntawd, Lus Xis As qw nrov nrov tias “Saib lub hnub seb!” 

Ces nag txawm tu ntuj rov kaj nrig. Tas pab neeg coob coob pom thiab poob siab. Vim lawv sawv daws pom lub hnub nyob saum niam Mab Liab taub hau zoo li ib lub phaj nyiaj. Tam sim ntawd lub hnub cia li kiv tig cuag ib lub log hluav taws. Cov sab hnub ci li nplaim taws puv txhua txhia qhov chaw. Txhua tsav yam hloov tsos tag, lub ntuj, xyoob ntoo, av, pob zeb thiab tas pab neeg coob coob hloov ua tsos ntsuab, tsos daj, tsos liab, tsos paj yeeb. Ces lub hnub nres twj ywm ib me ntsis, lub hnub rov kiv tig dua thiab muaj cov nplaim ci tshaj qhov qub tuaj. Lub hnub ua li ntawd 3 zaug. Ces pab neeg coob coob pom lub hnub poob saum ntuj los nyob ze lawv taub hau, sawv daws ceeb thiab ntshai qw zom zaws.

Muaj qee leej qw tias “Koj nyob kaj lug Mab Liab.” 

Feem coob thov tias “Tswv Ntuj aw! Thov koj khuv leej peb os!”

Tas pab neeg coob coob sawv daws txhos caug thiab lees txhaum. Sawv daws hais zaj kuv ntseeg nrov ncha ntws.

Muaj ib tug yawg laus qw tias “Niam Mab Liab tus ntshiab huv, tus ntshiab huv muaj hmoo, tus ntshiab huv ntawm txoj Saw Mab Liab, thov koj pab peb lub teb chaws Pos Tws Nkas os!”

Xyoo 1919, thiaj tau muaj thawj lub tsev teev Ntuj me me nyob ntawm qhov chaw uas niam Mab Liab yees tawm los.

Tim 13 lub 9 hlis xyoo 1928, thiaj muaj lub tsev teev Ntuj loj tshwm sim nyob ntawd. 

Xyoo 1931, lub rooj Tswv Qhia nyob Pos Tws Nkas teb thiaj muab lub teb chaws Pos Tws Nkas los cev rau niam Mab Liab. 

Hnub tim 31 lub 10 hli 1942, thiaj pib tsuj xeeb nco txog niam Mab Liab yees tawm tuaj txwm 25 xyoos. Muaj Vaj Qhia Pis Us tim 12 uas tus cev lub ntiaj teb rau Niam Mab Liab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top