PEB LEEG HUAB TAIS (TRINITY)

Nyob hauv ib tug Tswv Ntuj muaj 3 leej Huab Tais; yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.

Cov neeg ntseeg Ntuj hauv lub Koom Txoos; tsis hais cov Kav Tos Liv, cov Os Thos Dos, los cov Plos Tes Taas; tas sawv daws puav leej ntseeg tias nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais; yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.

Lub Koom Txoos qhia peb tias lub npe Tswv Ntuj qhia rau Mais Xes paub yog ‘Yas Ves’ (Yahweh) txhais tias ‘Kuv yog tus nyob’ (I is I am), tab sis cov His Xas Lais hwm Tswv Ntuj lub npe ces thaum lawv yuav hais txog Tswv Ntuj lub npe ‘Yas Ves’ mas lawv yuav hais tias ‘Adonai’ txhais tias ‘HUAB TAIS’ (LORD), ces peb cov neeg ntseeg thiaj hu raws li cov His Xas Lais tias ‘Huab Tais Tswv Ntuj’ thaum peb hais txog ‘Yas Ves Tswv Ntuj’.

Huab Tais Yes Xus qhia cov thwj tim kom hu Huab Tais Tswv Ntuj ua ‘As Npas’ (Abba) txhais tias ‘Txiv’ (Father), vim tias Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tsim peb thiab hlub peb tsis muaj ib qho xyeej, mas Huab Tais Tswv Ntuj thiaj xa ‘Leej Tub’ (the Son) tuaj txhiv peb hauv qhov txhaum kom peb rov tau mus nyob hauv Huab Tais Tswv Ntuj.

Peb ntseeg tias ‘Huab Tais Leej Tub’ yog ‘Yes Xus’, nws yog tseem Tswv Ntuj thiab tseem tib neeg. Huab Tais Yes Xus yog Huab Tais Leej Txiv txoj kev hlub ntiaj teb neeg, yog Huab Tais Leej Txiv lo lus. Tus twg paub Huab Tais Yes Xus, tus ntawd kuj yuav paub Huab Tais Leej Txiv; tus twg mloog Huab Tais Yes Xus, nws kuj yuav mloog Huab Tais Leej Txiv.

Thaum Huab Tais Leej Tub yuav nrov mus cuag Huab Tais Leej Txiv, nws hais tias yuav xa ‘Huab Tais Leej Ntuj Plig’ (the Holy Spirit) nqes los nrog cov thwj tim nyob. Huab Tais Leej Ntuj Plig yuav pab cov thwj tim leg Huab Tais Leej Tub cov hauj lwm, yuav qhia cov thwj tim kom to taub txog qhov tseeb, yuav coj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tuaj rau cov thwj tim. Hnub Tsib Caug, Huab Tais Leej Ntuj Plig thiaj nqes los nyob saum cov thwj tim.

Cov Hmoob sawv daws, peb paub tias nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais, tab sis yuav piav li cas kom sawv daws to taub; qhov no yog ib qhov cov kws txuj hauv lub Koom Txoos hais tias ceeb laj kawg. Ib txhia thiaj piv tias Huab Tais Leej Txiv yog tus tsim ntuj tsim teb thiab pub txoj sia rau peb; Huab Tais Leej Tub yog tus tsheej xeeb ua leej tib neeg kom tau nyob nruab nrab nrog peb thiab qhia txog Huab Tais Leej Txiv txoj kev nyiam kev hlub rau peb, coj kev cawm tuaj pub rau peb; Huab Tais Leej Ntuj Plig yog Huab Tais Leej Txiv txoj kev nyiam uas nyob hauv peb, tshoj peb lub siab kom taug txoj kev tseeb.

Muaj tej tus piv 3 leeg Huab Tais zoo li lub qe qaib uas muaj lub plaub, cov qe dawb thiab lub nkaub. Muaj tej tus muab piv li cov dej uas thaum txias txias mas khov ua daus ua te tab sis thaum hnub tuaj ziab mas yuav yaj ua kua, thaum tshav kub kub yuav yaj ua pa ua hws ntsia tsis pom. Muaj tej tus muab piv li lub TV los yog lub xov tooj, tus hais lus nyob Thaib teb tab sis ua cas tus nyob Nyab Laj teb thiab Mes Kas teb ntsia pom thiab hnov nws cov lus.

Cov Hmoob sawv daws, 3 leeg Huab Tais zoo li ntawd. Peb koom mloog ib zaj nkauj cav txog 3 leeg Huab Tais, ib me ntsis kuv mam rov coj Mas Tais Ntawv Moo Zoo tuaj tham rau nej tau mloog txuas lub lis piam tas los.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top