KEV TXHAUM LOJ (CARDINAL SINS)

Kwv tij Hmoob, lub Koom Txoos qhia tias nyob rau hauv peb txhua tus neeg, mas muaj ib tug dab phem loj nyob nrog peb nraim, nws niaj zaus ntxias peb kom ib siab mus ua qhov phem qhov txhaum. Tus dab phem no muaj 7 lub taub hau yog 7 yam kev txhaum loj.

Tos peb hu ua ‘kev txhaum loj’ vim tias cov kev txhaum no yog cov hauv paus ncau mus ua lwm yam kev txhaum. 7 yam kev txhaum no ua rau peb tsis nco qab txog Tswv Ntuj, ces peb thiaj tsis paub hwm Ntuj, tsis paub tias Tswv Ntuj yog qhov zoo thiab tseem ceeb tshaj plaws, peb cia li tig los hwm tus kheej, saib yus tus kheej tseem ceeb dua txhua yam; ces peb cia li nyiam peb thiab tsob hwb lub cev lub siab ntshaw lawm xwb.

Kwv tij, thaum peb xaiv nyiam thiab tsob hwb peb lub cev lub siab ntshaw, mas yog peb tab tom xaiv txoj kev mus rau dab phem teb, yam peb yuav tau txais thaum tso lub ntiaj teb no tseg yog cov hluav taws kub tsis txawj kug.

Yog li peb thiaj tsim nyog yuav paub txog 7 yam kev txhaum loj ntawd, mas peb thiaj yuav ceev faj kom txhob mag cov kev txhaum loj ntawd rooj ntxiab.

Vaj Qhia Nqes Nkos Lis Ib tau muab 7 txoj kev txhaum loj ntawd teeb tseg raws li nws lub zog me mus rau lub zog loj li no: kev plees (lust), kev hu dab (gluttony), kev cuaj khaum thiab ntshaw (greed), kev tub nkeeg (sloth), kev npau taws (wrath), kev xam khib (envy), thiab kev muab hlob (pride).

KEV PLEES yog lub tswv yim xib mus rau qhov qias tsis huv (impurity), ua rau peb ntshaw ua tej yam tsis tsim txiaj kom tau txaus peb lub siab ntshaw. Thaum peb poob rau txoj kev plees, yog tsis txaus peb siab mas peb nyob tsis tswm. Thaum peb poob rau txoj kev plees, peb lub cev thiab lub siab tsis ntshiab txaus ua Leej Ntuj Plig Ntshiab lub Tuam Tsev.

Kev plees yuav coj peb mus ua txhaum yam li: ua dev ua npua, sib deev, mos deev, tsis pub lub cev xeeb tub, ntaus me nyuam pov tseg, pab yus kom txaus siab rau txoj kev plees.

Leej Ntshiab Paj Lug ntuas cov ntseeg hauv Es Fes Xos tias “Hais txog kev tsis tsim txiaj thiab kev tsis huv uas muaj ntau hom, los kev nyiam nyiaj txiag, mas nej tsis txhob tham ib lo lus txog li thiaj phim ib co neeg siab ntshiab” (EFX 5: 3).  

Kwv tij, tej qhov qias tsis huv li hais los no, nyob ncig peb thiab ntau zaus kuj tau txeem los rau hauv peb lub tswv yim, hauv peb lub siab ua rau peb lub siab tsuas tau qhov qias ces peb lub siab tsis huv, peb lub tswv yim xib rau tej yam qias. Peb ntshaw ntsia, ntshaw hnov, ntshaw hnia, thiab ntshaw kov luag tej txij nkawm. Peb tsis ncaj ncees, tsis paub hwm peb tus txij nkawm.

Kom peb paub tias Tswv Ntuj tsim ib tug poj niam rau ib tug txiv neej, kom nkawd sib qaws ua ib nkawm niam txiv tsim noob neej. Yog li txoj kev plees yuav ntshiab tau yog thaum tus txiv neej thiab tus poj niam txiav siab sib sau tsa cuab xwb.

KEV HU DAB yog nyiam noj ntau haus loj, noj npaum cas thiab haus npaum cas los tsis txaus yees. Tus neeg hu dab thiaj zoo li tej tsiaj noj npaum cas tsis paub tsau. Thaum peb hu dab mas peb lub siab yuav poob rau txheej qis, peb yuav tswj tus kheej tsis tau, peb yuav tsis feeb meej. Thaum ntawd, peb yuav plam tes ua tej yam phem thiab txhaum rau luag tej xws li ua tub sab, ntaus lwm tus, ua rau lwm tus raug teeb meem, los yog muab lwm tus tua; ces peb yuav tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ua peb lub cuab tam.

Yog li mas cov kwv tij, peb yuav ua li cas thaum peb noj mov los yog haus dej cawv? Tshwj xeeb mas yog dej cawv.

Peb noj kom txaus tuav siav, haus kom txaus zoo saib, tsis txhob yuam lwm tus haus, tsis txhob haus kom qaug tsis meej pem, thiab tsis txhob haus kom quav.

Thov kom peb nco tias zaub mov dej cawv yog cia noj haus tuav siav, thiab kom peb nco Leej Ntshiab Paj Lug lo lus ntuas no tias “Txawm yog nej noj, nej haus, los nej ua yam twg kuj xij, nej yuav ua los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej” (1KLN 10: 31).

KEV CUAJ KHAUM THIAB NTSHAW yog kev nyiam ntiaj teb lub cuab tam dhau, ces peb thiaj xav sau los yog qaws cia ua peb tug tsis kam qee rau luag tej. Thaum peb muaj kev cuaj khaum, peb yuav ua tiag nrhiav kev kom tau qhov peb ntshaw ntawd, ua rau peb poob hauv kev ua txhaum xws li ua tub sab, yuam txeeb, haub ntxias, huab ua peb tug, tsis faib pub rau luag tej.

Kev cuaj khaum ua rau peb tsis txawj nyiam Tswv Ntuj thiab hlub cov neeg nyob ib puag ncig, mas Huab Tais Yes Xus thiaj qhia peb tias “Tsis muaj leej twg tsob hwb ob tug tswv tau; nws yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus, nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej ib txhij tsob hwb Tswv Ntuj thiab nyiaj txiag tsis tau” (MT 6: 24). Peb yuav nyiam thiab hlub peb cov kwv tij tsis tau yog tias peb lub siab cuaj khaum thiab ntshaw lawv tej cuab tam.

Kwv tij, thaum peb pom cov neeg txom nyem, peb puas ua siab dub tsis hlub lawv, peb puas pab lawv. Thaum peb pom luag ua hauj lwm zoo, peb puas qee me ntsis nyiaj mus koom. Thaum peb tshuav luag nqe, peb puas ntxiv rau kom tas. Thaum lawv tuaj txais peb nyiaj, peb puas pub rau lawv txais. Peb coj mus xav ces peb yuav pom tias peb puas muaj kev cuaj khaum nyob hauv peb.

Txoj kev cuaj khaum thiab ntshaw luag tug ua rau peb lub siab thiab lub tswv yim fab, ces peb tsis muab sij hawm rau nrhiav Tswv Ntuj.

Kwv tij, peb yuav ua li cas thiaj yuav hla dhau txoj kev cuaj khaum thiab ntshaw no tau?

Huab Tais Yes Xus qhia peb tias “Cov tau txoj hmoov zoo yog cov hlub luag tej, vim Ntuj yuav hlub lawv” (MT 5: 7). Yog li thaum peb muaj lub siab hlub lwm tus, peb thiaj yuav hla dhau txoj kev cuaj khaum thiab ntshaw tau raws li tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug ntuas cov txwj laus nyob Es Fes Xos tias “Thaum koj pub, koj muaj kev kaj siab ntau dua thaum koj tau txais” (HL 20: 35).

KEV TUB NKEEG tsheej xeeb tuaj rau hauv peb siab tau vim tias peb tsis tso siab rau Tswv Ntuj thiab tsis liam fab rub peb kom nyob hauv qhov ntshiab, ces peb thiaj tsis quav ntsej txog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, peb tig nraub qaum rau Tswv Ntuj. Piv txwv li yog peb tub nkeeg mus koom lub txoos txi Ntuj ntaus zaus, mas peb yuav plam Tswv Ntuj cov Cim Ntshiab.

Txoj kev tub nkeeg yog yam txaus ntshai tshaj plaws vim nws rub peb kom txhob tau txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, ntxias peb kom ua lwm yam txhaum thiab coj peb mus poob hauv kev tsis ntseeg.

Txoj kev tub nkeeg ntxias peb kom hla peb txoj kab xwm, hla peb kev rau siab ua ib yam hauj lwm tseem ceeb xws li tus tub txib tau txais ib nras nyiaj tab sis nws tsis coj mus ntxeev kom tau paj ntxiv rau tus tswv nyiaj (MT 25: 14-30). Nws lub txim yog nyob hauv qhov tsaus ntuj muaj hluav taws cim tsis txawj tuag.

KEV NPAU TAWS ua rau peb xav thab plaub, xav ua pauj rov rau lwm tus, thiab ntxub lawv. Thaum peb npau taws mas peb tsis nco qab txog lub suab zoo ntxhi tuaj rau peb lub siab, peb tsis nco feeb kom meej, ces peb thiaj tau tsim kev kub ntxhov, rhuav neeg kev thaj yeeb. Hais tau tias txoj kev npau taws ncau ua ntau yam tsis zoo xws li kev tsis sib haum xeeb, kev sib cais pab cais pawg, kev chim, kev hais lus sib ntsw, kev hais lus dag xyav luag lub moo, kev sib tua.

Kwv tij, peb yuav nquag hais zaj ‘Peb Txiv’ mas thiaj yuav ua tau kom peb lub siab nqig vim tias thaum peb hais txog lo lus tias ‘koj zam rau peb zoo li peb zam rau luag’, mas peb yuav hnov Tswv Ntuj lub suab hais rau peb kom ua siab ntev, ua siab txias txias rau lwm tus thiab zam rau lawv.

KEV XAM KHIB ncau los ntawm kev ntxub ntxhaum, saib tsis taus, xyav luag moo, saib yus tus kheej tseem ceeb dua lwm tus ces thiaj tsis xav kom lwm tus tau zoo dua yus. Kev xam khib rhuav lub siab sis nyiam sis hlub ces thiaj ua rau peb tsis txawj sib hlub thiab tsis nyiam Tswv Ntuj, tsis pom txog Tswv Ntuj thiab lwm tus li txiaj ntsig.

Kev xam khib yog txoj kev txhaum rho tawm hauv neeg lub siab nyuaj tshaj plaws, yog li peb thiaj yuav tau thov Ntuj tiag tiag thiab xyaum ua neeg tsis muab hlob mas peb thiaj yuav tshem tau lub siab xam khib tawm mus. Peb yuav tau nyiam lwm tus xws li peb rov nyiam peb mas peb thiaj yuav txais yeej tau.

KEV MUAB HLOB yog lub hauv paus chiv neeg lub keeb txhaum, yog txoj kev txhaum loj tshaj plaws vim tias yog txoj kev coj peb mus rau qhov chaw peb tsuas nyiam peb xwb tsis quav ntsej txog lwm tus, ua rau peb tsis hwm Tswv Ntuj tsis hwm neeg. Txoj kev muab hlob ua rau peb lub tswv yim dig muag ntsia qhov phem ua qhov zoo, ntsia qhov qias ua qhov huv, ua rau peb xav tias peb rab peev xwm tsis yog paj tshab Tswv Ntuj pub rau peb, peb thiaj yog tus tswv ntawm peb txoj sia tsis yog Tswv Ntuj.

Txoj kev muab hlob rub txhua yam kev txhaum tuaj raug peb raws li cov lus hauv phau ntawv Cov Paj Lug hais tias “Kev muab hlob coj qhov puas tsuaj kev, lub siab nyiam khav theeb coj kev kom neeg qaug” (CPL 16: 18), yog li thiaj tsim nyog peb yuav tawm tsam kev muab hlob nyob hauv peb txhob pub nrhau cag tau tuaj rau peb lub siab lub tswv yim.

Li cas? Kawg peb yuav tau xyaum ua neeg me li Huab Tais Yes Xus tau ua tus piv txwv rau peb, peb tsum npuab Tswv Ntuj thiab ua xis Tswv Ntuj siab, peb yuav thov Tswv Ntuj pab peb, nrog nraim peb, thov Tswv Ntuj ua tus coj peb kev mas peb thiaj yuav tswj tau txoj kev muab hlob.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top